Υπουργική απόφαση για τα Διακριτικά γνωρίσματα των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), με οδηγό, κατά τον ν. 4530/2018 (Α’ 59)

Αριθμ. οικ Α 53409/2551 (2) – ΦΕΚ 4065/17 Σεπτεμβρίου 2018

Διακριτικά γνωρίσματα των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), με οδηγό, αυτοκίνητων οχημάτων με τα οποία παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης αδειοδοτημένου κατά τον ν. 4530/2018 (Α’ 59) φορέα.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγρ. 8 του άρθρου 12 και την παράγρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».

2. Τα άρθρα 82 έως 112 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

3. Τις περιπτώσεις 1 έως 4 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016», όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 219Α του ν. 4512/2018 (Α’ 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 130 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022 και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), όπως κυρώθηκε με τον ν. 2696/1999 (Α’ 57) και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

7. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

8. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ’ αριθμ. 15732/13.11.2012 (Β’ 3053) κοινή υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων».

10. Την υπ’ αριθμ. οικ Α 80931/5842/2016 (Β’ 144) κοινή υπουργική απόφαση «Διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με οδηγό της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) όπως ισχύει.»

11. Η υπ’ αριθμ. 12971/7.07.2016 (Β’ 2267) κοινή υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις για την εκμίσθωση κλασικών επιβατηγών οχημάτων (αντικών) από επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων.»

12. Την υπ’ αριθμ. οικ Α 46629/2215/2018/18.06.2018 (Β’ 2311) υπουργική απόφαση «Καθορισμός κανόνων λειτουργίας για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 219Α του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως ισχύει».

13. Την υπ’ αριθμ. οικ Α 79574/5488/16/15.12.2017 (Β’ 4587) υπουργική απόφαση «Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε. Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α’ 222)».

14. Την υπ’ αριθμ. οικ. 4402/88/23-01-2017 (Β’ 127) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη», όπως ισχύει.

15. Την υπ’ αριθμ. οικ. 20871/21-03-2017 (ΥΟΔΔ 153) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει.

16. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχήματα, με τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης φορέα που ασκεί ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών κατά τους όρους της παραγρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4530/2018 και έχει λάβει την άδεια της παραγρ. 2 του ίδιου αυτού άρθρου, φέρουν:

α. επικολλημένο στην άνω δεξιά γωνία του οπίσθιου ανεμοθώρακα, κατά τρόπο που να μην περιορίζεται η ορατότητα του οδηγού, και στις δύο οπίσθιες θύρες του οχήματος διακριτικό σήμα διαστάσεων 12 cm X 20 cm όπου θα αναγράφεται η επωνυμία ή και ο διακριτικός τίτλος (αν υπάρχει) του φορέα διαμεσολάβησης με ορθής γραφής κεφαλαία γράμματα χρώματος μπλε.

2. Τα Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Η.2. της παραγρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), του άρθρου 219Α του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και των κατ’ εξουσιοδότησή τους κανονιστικών πράξεων, με τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης φορέα που ασκεί ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών, εφόσον ασκεί αποφασιστική επιρροή επί των όρων παροχής της υπηρεσίας από τους οδηγούς κατά τους όρους της παραγρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4530/2018, και έχει λάβει την άδεια της παραγρ. 2 του ίδιου αυτού άρθρου, φέρουν:

α. επικολλημένο στην άνω δεξιά γωνία του οπίσθιου ανεμοθώρακα, κατά τρόπο που να μην περιορίζεται η ορατότητα του οδηγού, και στις δύο οπίσθιες θύρες του οχήματος διακριτικό σήμα διαστάσεων 12 cm X 20 cm όπου θα αναγράφεται η επωνυμία ή και ο διακριτικός τίτλος (αν υπάρχει) του φορέα διαμεσολάβησης με ορθής γραφής κεφαλαία γράμματα χρώματος μπλε.

β. τα διακριτικά γνωρίσματα και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία της κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 4199/2013 (Α’ 216). 3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ