Τροποποίηση της 15732/13.11.2012 (ΦΕΚ Β’/3053)

 • Αριθμ. οικ. Α 61583/2723

  Τροποποίηση της 15732/13.11.2012 (ΦΕΚ Β’/3053) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων», όπως ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Η.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/ 2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ Α’/222), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 106 του ν. 4530/2018 (ΦΕΚ Α’/59).

  2. Το άρθρο 219Α του ν.4512/2018 (Α’/5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 130 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α’/105) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις».

  3. Τον ν. 4530/2018 (Α’/59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».

  4. Το άρθρο 1 του ν. 4276/2014 (Α’/155) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις».

  5. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ Α’/187), όπως ισχύει.

  6. Την υπ’ αριθμ. 16597/29.12.2010 (ΦΕΚ Β’ 2156) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 17393/2012 (Β’ 3292), 25760/11.12.2015 (Β’ 2737), 20595/2018 (ΦΕΚ Β’ 5441) όμοιές της.

  7. Την υπ’ αριθμ. 15732/13.11.2012 (ΦΕΚ Β’/3053) κοινή υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων».

  8. Την υπ’ αριθμ. οικ. Α 30116/1324/03.05.2019 (ΦΕΚ Β’/1500 με τη διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Β’/1550) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15732/13.11.2012 (ΦΕΚ Β’/3053) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων».

  9. Την υπ’ αριθμ. οικ. Α 50427/2440/14.09.2018 (ΦΕΚ Β’/ 4535) κοινή υπουργική απόφαση «Διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με οδηγό της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 (Α’/222) όπως ισχύει».

  10. Την υπ’ αριθμ. οικ. Α 46629/2215/18.06.2018 (ΦΕΚ Β’/2311) υπουργική απόφαση «Καθορισμός κανόνων λειτουργίας για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 219Α του ν. 4512/2018 (Α’/5), όπως ισχύει».

  11. Την υπ’ αριθμ. 12971/7.07.2016 (ΦΕΚ Β’/2267) κοινή υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις για την εκμίσθωση κλασικών επιβατηγών οχημάτων (αντικών) από επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων».

  12. Την υπ’ αριθμ. οικ Α 79574/5488/16/15.12.2017 (ΦΕΚ Β’/4587) υπουργική απόφαση «Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/ 2012 (Α’/82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α’/222)».

  13. Την υπ’ αριθμ. οικ Α 53409/2551/22.08.2018 (Β’/4065) υπουργική απόφαση «Διακριτικά γνωρίσματα των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), με οδηγό, αυτοκίνητων οχημάτων με τα οποία παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης αδειοδοτημένου κατά τον ν. 4530/2018 (Α’/59) φορέα».

  14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’/98).

  15. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2017 (Α’/151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

  16. Το π.δ. 127/2017 (Α’/157) «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού».

  17. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α’/121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

  18. Την υπ’ αριθμ. ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459 (ΦΕΚ Β’/3058) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη».

  19. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

  1. Αντικαθίσταται η παρ. 11 της υπ’ αριθμ. 15732/2012/ 13.11.2012 (Β’ 3053) κοινή υπουργική απόφαση, όπως προστέθηκε με την παρ. 5 της υπ’ αριθμ. οικ Α 30116/1324/03.05.2019 (ΦΕΚ Β’/1500 με τη διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Β’/1550), ως εξής:

  «11. Το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικώς μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών ορίζεται στα ενενήντα ευρώ (90 €). Αντιστοίχως, το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης με σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριάντα λεπτών (30’), ορίζεται στα σαράντα ευρώ (40 €)».

  2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 15732/2012 (Β’/3053) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

  Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Αυγούστου 2019

  Οι Υπουργοί

  Υφυπουργός

  Υποδομών και Μεταφορών                                                       Τουρισμού

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ                                            ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ