ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις ταξινόμησης υγραεριοκίνητων και φυσικού αερίου Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2023

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις ταξινόμησης υγραεριοκίνητων και φυσικού αερίου Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων

Σε συνέχεια ερωτημάτων σχετικά με τις προϋποθέσεις ταξινόμησης Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) ΤΑΞΙ αυτοκινήτων διπλού καυσίμου ή δύο καυσίμων εργοστασιακής ή μη κατασκευής και προκειμένου για την ομοιόμορφη εφαρμογή της περ. (δ), της παρ. 1, του άρ. 89, του ν. 4070/2012 (Α’ 82), σύμφωνα με την οποία για την κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ
αυτοκινήτων απαιτείται:
«τα βενζινοκίνητα να έχουν κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.550 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.450 κυβικά εκατοστά και άνω, τα υβριδικά, τα υγραεριοκίνητα και τα φυσικού αερίου 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω, τα αμιγώς ηλεκτρικά να έχουν ηλεκτροκινητήρα ισχύος τουλάχιστον πενήντα (50 kw) κιλοβάτ και μπαταρία χωρητικότητας τουλάχιστον τριάντα (30 kWh) κιλοβατώρων, μπορούν δε να είναι οποιουδήποτε τύπου και παντός εδάφους», διευκρινίζεται ότι:

1. Αυτοκίνητα που είναι διπλού καύσιμου ή δύο καυσίμων (υγρό και/ή αέριο καύσιμο) εκ κατασκευής, προκειμένου να ταξινομηθούν ως Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ πρέπει να είναι κυβισμού 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω.

2. Αυτοκίνητα που είναι διπλού καύσιμου ή δύο καυσίμων (υγρό και/ή αέριο καύσιμο) εκ μετασκευής, προκειμένου να ταξινομηθούν Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο υγρό καύσιμο, δηλ. πρέπει να είναι είτε τουλάχιστον 1.550 κυβικά εκατοστά και άνω, στην περίπτωση που αυτά ήταν αρχικώς βενζινοκίνητα, είτε τουλάχιστον 1.450 κυβικά εκατοστά και άνω στην περίπτωση που αυτά ήταν αρχικώς πετρελαιοκίνητα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ι. ΞΙΦΑΡΑΣ