ΘΕΜΑ: «Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχου σε επαγγελματίες οδηγούς μετά την θέση σε ισχύ του άρθρο 10, παρ. 8 του ν. 4530/2018, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4599/2019»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
(Δ17)
ΤΜΗΜΑ A΄
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.Βρέκου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131516791
E-MAIL: asfmis@ypakp.gr
Αθήνα, 18/6/2019
Αριθ. Πρωτ. Φ.80000/36037/833

ΠΡΟΣ : ΕΦΚΑ
Γενική Δ/νση Απονομών
Συντάξεων
Δ/νση Απονομής Συντάξεων
Ακαδημίας 22
106 71 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχου σε επαγγελματίες οδηγούς μετά την θέση σε ισχύ του άρθρο 10, παρ. 8 του ν. 4530/2018, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4599/2019»

Σε απάντηση του Α.Π. 814091/26.6.2018 εγγράφου σας, με το οποίο ζητούνται διευκρινίσεις σχετικά με το παραπάνω αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Όπως είναι γνωστό, οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016 (85, Α΄) περί απασχόλησης συνταξιούχου εφαρμόζονται σε συνταξιούχους λόγω γήρατος που λαμβάνουν σύνταξη από τον ΕΦΚΑ (πρώην φορείς κύριας ασφάλισης-ενταχθέντες σήμερα στον ΕΦΚΑ ή το Δημόσιο) και αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του ν.4387/2016, δηλαδή από 13.5.2016, εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31.12.2016 στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς ασφάλισης ή το Δημόσιο.
2. Με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ν.4070/2012 (82, Α΄), ρυθμίζονταν οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης ή ανανέωσης της ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημοσίας χρήσεως (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, απαιτείτο ο υποψήφιος να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν.4554/2018 (130, Α΄), το δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Οι ασφαλισμένοι που, κατά την έναρξη χορήγησης της σύνταξης, συνεχίζουν την απασχόλησή τους ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί, διέπονται από τις διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως προβλέπεται ανά πρώην ασφαλιστικό φορέα και η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησης.
4. Ειδικά για τους ασφαλισμένους επαγγελματίες οδηγούς, εκμεταλλευτές και αυτοκινητιστές απαιτείτο, βάσει της προϊσχύουσας νομοθεσίας, η κατάθεση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης για την έναρξη της συνταξιοδότησης, ενώ το δικαίωμα σύνταξης ξεκινούσε την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης κατάθεσης της επαγγελματικής άδειας οδήγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η χορήγηση της σύνταξης ξεκινούσε την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον εντός του οποίου κατατέθηκε η επαγγελματική άδεια οδήγησης.
5. Σύμφωνα με την παρ. 8 άρθρο 19 του ν. 4530/2018, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4599/2019 (ΦΕΚ Α΄ 40), κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχήματος και η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησης. Οι ασφαλισμένοι που, κατά την έναρξη χορήγησης της σύνταξης, συνεχίζουν την απασχόλησή τους, διέπονται από τις διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.
4. Κατόπιν των ανωτέρω, στην περίπτωση συνταξιοδότησης ασφαλισμένων επαγγελματιών οδηγών, εκμεταλλευτών και αυτοκινητιστών έχει παύσει να υφίσταται η προϋπόθεση της προηγούμενης κατάθεσης της επαγγελματικής άδειας οδήγησης, καθώς τούτο προβλέπεται ρητά από την παρ. 8 του άρθρου 19 του ν. 4530/2018, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4599/2019 (ΦΕΚ Α΄ 40).
Εξυπακούεται ότι, μετά την συνταξιοδότηση οι εν λόγω συνταξιούχοι καταλαμβάνονται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του ν.4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων.
.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1) Γραφείο Γενικής Διευθυντριας Κ.Α.
2) Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
3) Δ/νση Παροχών Κύριας Σύνταξης (Δ17)
Τμήματα Α, Β, Γ & Δ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Αναφορικά τέλος με τους ήδη συνταξιούχους επαγγελματίες οδηγούς, εκμεταλλευτές και αυτοκινητιστές οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν πίσω την επαγγελματική άδεια οδήγησης, προκειμένου να εργαστούν ως οδηγοί, αυτοκινητιστές ή εκμεταλλευτές οδηγών, τούτο δεν είναι εφικτό, καθώς εξακολουθεί να ισχύει ο προβλεπόμενος από το άρθρο 95 παρ. 2β του ν.4070/2012 περιορισμός της μη συνταξιοδότησης από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημοσίας χρήσεως (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου.