ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας

ΣΧΕΤ: Οι με αρ. πρωτ. 347381/2-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΛΖ465ΧΘΞ-6Ε8) και 215274/6.7.2022
(ΑΔΑ: 6ΖΓΡ465ΧΘΞ-Χ7Ο) εγκύκλιοι.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων και λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση καινούργιων οχημάτων, παρατείνεται, αποκλειστικά και μόνο για την περίπτωση θέσης σε κυκλοφορία καινούριου ΕΔΧ -ΤΑΞΙ οχήματος, η αντικατάσταση του υπάρχοντος οχήματος έως και τις 30.06.2023 για τα ΕΔΧ αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που έπρεπε να έχουν αντικατασταθεί μέχρι την 1.1.2022, με τις ίδιες προϋποθέσεις που όριζε η ανωτέρω υπ αρ. 347381/2-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΛΖ465ΧΘΞ-6Ε8) σχετική εγκύκλιος, ήτοι:
• Να υπάρχει Δελτίο Παραγγελίας του καινούριου οχήματος που να φέρει ημερομηνία έως και τις 31.12.2021
• Να υπάρχει το σχετικό Τιμολόγιο Καταβολής Προκαταβολής με ημερομηνία έως και τις 31.12.2021
Τα ανωτέρω έγγραφα επιδεικνύονται κάθε φορά, όπου αυτό απαιτείται, προκειμένου να τεκμηριωθεί η νομιμότητα κυκλοφορίας του ΕΔΧ-ΤΑΞΙ οχήματος που έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας.
Η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου & Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35), στην οποία κοινοποιείται η παρούσα Εγκύκλιος, παρακαλείται για την ενημέρωση όλων των Ιδιωτικών και Δημόσιων ΚΤΕΟ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ