Συνάδελφοι, σας παραθέτουμε τον πίνακα ασφαλιστικών εισφορών για οδηγούς ταξί που ισχύει από 1/1/24

ΑΘΗΝΑ 16/1/24

Συνάδελφοι, σας παραθέτουμε τον πίνακα ασφαλιστικών εισφορών για οδηγούς ταξί που ισχύει από 1/1/24.

ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟ 01/01/2024

ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ΑΠΟ 01/01/2024

ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ: 35,65

ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ, Η 9Η (ημερομίσθιο: 35,65)

ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ, 25 (ΕΝΣΗΜΑ) Χ 35,65= 891,25

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ: 891,25 Χ 41,76 % = 372,18

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ Α.Π.Δ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 891,25 Χ 24,44% = 217,82

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ: 891,25 Χ 17,32% = 154,36

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: 372,18