Σχέδιο Νόμου Ταξί: Ρυθμίσεις Θεμάτων Μεταφορών

Σχέδιο Νόμου – Ρυθμίσεις Θεμάτων Μεταφορών (άρθρο 1-21)

«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α1:ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Άρθρο 1
Υποχρεώσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Το άρθρο 98 του ν.4070/2012 (Α’ 82) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Στους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων απαγορεύεται:
α. Η επιλογή επιβατών και προορισμών για τους οδηγούς ΤΑΞΙ.
β. Η με υπαιτιότητά τους διακοπή της μίσθωσης ήδη μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
γ. Η είσπραξη κομίστρου διάφορου του νομίμου για τους οδηγούς ΤΑΞΙ και διάφορου του συμφωνημένου για τους οδηγούς οχημάτων ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ.
δ. Η άρνηση της μίσθωσης μη μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ.
ε. Η μη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του επιβάτη ως προς τη διαδρομή και τον προορισμό.
στ. Η απρεπής, ανάρμοστη, άσεμνη προκλητική ή απειλητική καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμπεριφορά προς τους επιβάτες και τους άλλους οδηγούς (όπως υβριστικές εκφράσεις, χειρονομίες κ.λπ.).
ζ. Το κάπνισμα εντός του οχήματος.
η. Η άρνηση της μίσθωσης μη μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ σε ΑμεΑ.
θ. Να εισπράττουν κόμιστρο διάφορο του νομίμου και με οποιονδήποτε τρόπο.
ι. Να οδηγούν το όχημά τους υπό την επίδραση οινοπνεύματος, τοξικώνναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητά τους στην οδήγηση.
2. Οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων είναι υποχρεωμένοι:
α. Να εκτελούν την φορτοεκφόρτωση των αποσκευών του επιβάτη από και προς το πεζοδρόμιο οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα είκοσι (20) κιλά.
β. Μόλις αναλαμβάνουν τη μίσθωση να κατεβάζουν την πινακίδα με την επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΟ και να θέτουν σε λειτουργία το ταξίμετρο. Με το τέλος της διαδρομής και τον μηδενισμό του ταξίμετρου, είναι υποχρεωμένοι να ανεβάζουν την πινακίδα με την επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΟ.
γ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας να έχουν τις πινακίδες με τις επιγραφές ΕΛΕΥΘΕΡΟ και ΤΑΞΙ (ή ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ) σβηστές όταν το αυτοκίνητο είναι μισθωμένο και φωτεινές όταν δεν είναι μισθωμένο.
δ. Να ερωτούν τον επιβάτη όταν βγαίνει από τα όρια της περιμετρικής ζώνης, αν θα επιστρέψει σε σημείο εντός της περιμετρικής ζώνης και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης να κάνουν χρήση του τιμολογίου 2 (διπλή ταρίφα).
ε. Να μη θέτουν σε λειτουργία μουσικές συσκευές ούτε να ανοίγουν τα παράθυρα του αυτοκινήτου, χωρίς τη συγκατάθεση του επιβάτη. Για το άνοιγμα του παραθύρου του οδηγού δεν απαιτείται η συγκατάθεση του επιβάτη.
στ. Να διακόπτουν τη λειτουργία του ταξίμετρου όταν σταματήσει για λόγους που ευθύνεται ο ίδιος (όπως μικροεπισκευές, αλλαγή ελαστικών, ανεφοδιασμού με καύσιμα).
ζ. Να παραδίδουν στην αστυνομία ή στον κάτοχό του, οποιοδήποτε αντικείμενο που λησμονήθηκε στο αυτοκίνητο.
η. Να παρέχουν στον επιβάτη οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση (όπως κόμιστρο, διαδρομή).
θ. Να μεριμνούν για την κατάσταση καθαριότητας του αυτοκινήτου τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.
ι. Να μεριμνούν για την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών απαγορεύοντας τη μεταφορά εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών.
ια. Να μεριμνούν για τη διατήρηση των κατάλληλων εσωτερικών συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα.
3. Με τα Ε.Δ.Χ. ΤΑΧΙ επιτρέπεται η μεταφορά ασυνόδευτων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων, έως είκοσι (20) κιλά, εφόσον υπάρχουν συνοδευτικά έγγραφα όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Στις περιπτώσεις μεταφοράς ασυνόδευτων δεμάτων και αντικειμένων, το ταξίμετρο λειτουργεί όπως και σε κάθε άλλη διαδρομή. Για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, ο οδηγός δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ασυνόδευτων αντικειμένων, εφόσον προσκομίζονται τα αναγκαία συνοδευτικά έγγραφα.
4. Με τα μισθωμένα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα είναι υποχρεωτική και η μεταφορά των αποσκευών των επιβατών που τοποθετούνται στον ειδικό χώρο των αποσκευών, εφόσον με την τοποθέτησή τους δεν θίγονται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή του αυτοκινήτου από πλευράς βάρους και όγκου και επίσης δεν παραβιάζονται οι σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ.
5. Με τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα απαγορεύεται γενικά η μεταφορά εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, καθώς και άλλων υλικών που ρυπαίνουν το χώρο του αυτοκινήτου.
6. Με τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα επιτρέπεται η μεταφορά κατοικίδιων ζώων με την προϋπόθεση ότι είναι καθαρά, ήρεμα, έχουν ένδειξη κτηνιατρικού ελέγχου, καταλαμβάνουν θέση μόνο στο δάπεδο του αυτοκινήτου και συνοδεύονται απαραίτητα από ένα άτομο και είναι τοποθετημένα σε ειδικό καλάθι ή φέρουν φίμωτρο. Ο οδηγός μπορεί να αρνηθεί τη μίσθωση εφ’ όσον δεν συντρέχουν αθροιστικά οι παραπάνω προϋποθέσεις ή εφόσον συντρέχουν λόγοι υγείας και είναι εφοδιασμένος με πιστοποιητικό γιατρού.
7. Ο οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει στο νοσοκομείο πρόσωπα, τα οποία χρειάζονται βοήθεια (όπως τραυματίες) ακόμη και από ατυχήματα στα οποία ο ίδιος δεν έχει ανάμιξη, εφόσον αυτό ζητηθεί από αρμόδια αρχή, η οποία επιλαμβάνεται του ατυχήματος.»

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
1. Ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής, κατά περίπτωση, είναι υποχρεωμένος:
α. Να φροντίζει ώστε το αυτοκίνητο να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση από τεχνικής πλευράς. Εφόσον διαπιστώνει οποιαδήποτε βλάβη που είναι δυνατόν να επηρεάσει την ασφαλή οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου, το αποσύρει για άμεση επιδιόρθωση της βλάβης.
β. Να ελέγχει την ακριβή λειτουργία του ταξίμετρου (αν πρόκειται για ταξί) και να μεριμνά αμέσως για την επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης. Εφόσον διαπιστωθεί βλάβη στο ταξίμετρο, το αυτοκίνητο αποσύρεται για άμεση επιδιόρθωση της βλάβης.
γ. Να χρησιμοποιεί οδηγούς που έχουν την ισχύουσα ειδική άδεια οδήγησης που προβλέπει ο Κανονισμός αυτός.
δ. Εφόσον του ζητηθεί από αρμόδια αρχή να καταθέσει τις κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας και την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για λόγους που αφορούν την τήρηση διατάξεων του Κανονισμού, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα αφαιρούμενα στοιχεία όπου τους ορίζονται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επόμενη της κοινοποίησής της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης ή της γνώσης αυτής από αυτόν.
ε. Να μεριμνά ώστε το αυτοκίνητο να φέρει τα προβλεπόμενα για τη συγκεκριμένη κατηγορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων εξωτερικά γνωρίσματα και εξαρτήματα.
στ. Να μεριμνά για την απαιτούμενη τακτική συντήρηση και ορθή λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού για τη θέρμανση, την ψύξη και τον αερισμό.
2. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο πρόσωπα έχουν κάθε πρόσθετη υποχρέωση που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τον Κανονισμό αυτόν και από τις διατάξεις που ισχύουν για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων γενικά.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις επιβατών που χρησιμοποιούν Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα
1. Οι επιβάτες πρέπει να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ασφάλεια της κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα πρέπει:
α. Να μην εμποδίζουν τον οδηγό με ενέργειές τους, κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
β. Να μην προσπαθούν να κατέβουν ή να ανέβουν στο αυτοκίνητο όταν αυτό κινείται.
γ. Να μην καπνίζουν.
δ. Να μην ανοίγουν τα παράθυρα και τις πόρτες χωρίς τη συγκατάθεση του οδηγού.
ε. Να είναι ευπρεπείς, ευγενικοί και να μην επιδεικνύουν ανάρμοστη, υβριστική προκλητική ή απειλητική συμπεριφορά καθ’ οιονδήποτε τρόπο, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
στ. Να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προξενήσει φθορά στο αυτοκίνητο.
ζ. Να μεριμνούν για τα μεταφερόμενα παιδιά, ζώα, αντικείμενα με ευθύνη τους.
η. Να μη ρίχνουν αντικείμενα εντός ή εκτός των οχημάτων και να μη ρυπαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
θ. Να τηρούν επιμελώς τις οδηγίες για τη μετακίνηση με μικρά παιδιά, για τη μεταφορά βρεφικών/ παιδικών καροτσιών, αποσκευών, ποδηλάτων, και κατοικίδιων ζώων.
ι. Να μην καταναλώνουν φαγητό και ποτό καθ’ όλη τη διάρκεια της μετακίνησής τους με αυτοκίνητα ταξί και μέχρι την αποβίβασή τους στον τελικό προορισμό τους.
2. Στις περιπτώσεις που ρυπαίνεται το αυτοκίνητο από τα μεταφερόμενα ζώα ή αντικείμενα ή από υπαιτιότητά του, ο επιβάτης είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την αποκατάσταση της καθαριότητας.
3. Στις περιπτώσεις που οι επιβάτες αναμένουν Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο για μίσθωση και μεταξύ των αναμενόντων, υπάρχουν τυφλοί ή ανάπηροι ή έγκυοι είναι υποχρεωτική η παραχώρηση της προτεραιότητας για μίσθωση σ’ αυτούς.
4. Ο επιβάτης δεν επιτρέπεται να ζητήσει από τον οδηγό μισθωμένου απ’ αυτόν Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου να διακόψει την κίνησή του και να σταθμεύσει σε σημείο της διαδρομής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του δεκαπενταλέπτου (15λέπτου), εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος που να δικαιολογεί την παράταση της αναμονής. Σε κάθε περίπτωση που ο επιβάτης απομακρύνεται από το μισθωμένο αυτοκίνητο ταξί ή αγοραίο οφείλει να επιδείξει στον οδηγό του αυτοκινήτου την αστυνομική του ταυτότητα, ή να καταβάλει το κόμιστρο προσαυξημένο κατά το κόστος αναμονής 15 λεπτών της ώρας.
5. Ο επιβάτης δεν επιτρέπεται να επιβιβάζεται σε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα με ρυπαρά ή μολυσμένα ρούχα.

Άρθρο 4
Όργανα ελέγχου
Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης του νόμου αυτού και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους εκάστοτε Κανονισμούς λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και κάθε άλλης συναφούς διατάξεως, ορίζονται τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2800/2000 (Α’ 41), του ν. 2801/2000 (Α’ 46) και ν. 3446/2006 (Α’ 49), η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα για τους χώρους ευθύνης του και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τα ανωτέρω όργανα μπορούν, ανεξαρτήτως των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται στον παρόντα ή άλλους νόμους, να αφαιρούν επιτόπου από τον οδηγό αυτού, που διέπραξε τις παραβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν.4070/2012 (Α’ 82), την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων του νόμου αυτού και των Κανονισμών
Λειτουργίας τα αρμόδια όργανα διαβιβάζουν την έκθεση διαπίστωσης στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Επίσης όργανα ελέγχου είναι οι Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων περιφερειών.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης της μεγαλύτερης πρωτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας, και μετά από γνώμη της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης αυτών, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δύναται να συγκροτούνται κλιμάκια ελέγχου με σκοπό την εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας των Οδηγών και Ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων με τη συμμετοχή ενός υπαλλήλου αυτής, ενός εκπροσώπου της οικείας Αστυνομικής Αρχής και ενός εκπροσώπου της επαγγελματικής οργάνωσης που υπέβαλε την ανωτέρω πρόταση.

Άρθρο 5
Πειθαρχικό Συμβούλιο – Λοιπά όργανα
Το άρθρο 103 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) και τα άρθρα 21 των Π.Δ. 243/1987 (Α’104) και 244/1987 (Α’104) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Συνιστάται στην έδρα κάθε Περιφέρειας Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της τήρησης και την επιβολή κυρώσεων σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 98 του ν.4070/2012. Στις Περιφέρειες που διαθέτουν περισσότερες από μία Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών επιτρέπεται, με απόφαση του Περιφερειάρχη, η σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου σε κάθε Διεύθυνση. Έργο των Πειθαρχικών Συμβουλίων είναι η εκδίκαση των παραβάσεων του Κανονισμού Λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι παραβάσεις εκδικάζονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια της Περιφέρειας στην οποία έχει έδρα το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.
2. Κάθε Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από:
α. Δύο (2) εκπρόσωπους της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειάρχη.
β. Ένα (1) δικηγόρο με έμμισθη εντολή ο οποίος υπηρετεί στην οικεία περιφέρεια.
γ. Έναν (1) εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής της Περιφέρειας που με τον αναπληρωτή του ορίζεται αρμοδίως και ο εκπρόσωπος αυτός έχει την ιδιότητα του αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας και προέρχεται κατά προτίμηση από υπηρεσίες τροχαίας κίνησης της Περιφέρειας.
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο των ιδιοκτητών και των οδηγών αυτοκινήτων ταξί και αγοραίων της οικείας Περιφέρειας, που με τους αναπληρωτές τους ορίζονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του επόμενου εδαφίου. Ο μεν εκπρόσωπος των ιδιοκτητών μετέχει για εκδίκαση παραβάσεων ιδιοκτητών, ο δε των οδηγών για εκδίκαση παραβάσεων οδηγών που δεν έχουν την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ΕΔΧ αυτοκινήτων.
Τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών και των οδηγών αυτοκινήτων ταξί και αγοραίων ορίζουν από κοινού κατά περίπτωση όλες οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις των ενδιαφερομένων, μετά από πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη με την οποία ορίζεται και σχετική προθεσμία. Στις περιπτώσεις που κατά περίπτωση δεν ορισθεί εκπρόσωπος, τότε ο Περιφερειάρχης καλεί να ορίσουν εκπρόσωπο κοινής αποδοχής οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις. Εάν και στη δεύτερη περίπτωση δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, τότε ο Περιφερειάρχης αυτεπάγγελτα ορίζει εκπρόσωπο αντίστοιχα από την οικεία επαγγελματική οργάνωση που έχει τα περισσότερα εγγεγραμμένα μέλη σύμφωνα με το πρακτικό εκλογής του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Χρέη Προέδρου και γραμματέων για το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκτελούν οι εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.
4. Ο χώρος και οι ημερομηνίες συνεδριάσεων των συμβουλίων καθορίζονται από τον Περιφερειάρχη, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες.
5. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία τουλάχιστον μέλη του με δικαίωμα ψήφου στα οποία συμπεριλαμβάνεται απαραίτητα ο εκτελών καθήκοντα προέδρου και ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ή ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση κωλύματος του εκπροσώπου της οικείας υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών μετέχει σαν Πρόεδρος στις συνεδριάσεις ο νόμιμος αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται παραπομπή σε επόμενη συνεδρίαση.
6. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από γραμματεία η οποία: α. Μπορεί να τηρεί ειδικά σχετικό πρωτόκολλο.
β. Δέχεται τις εκθέσεις παραβάσεων των κανονισμών λειτουργίας αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ., τις τυχόν γραπτές απόψεις ή εξηγήσεις όσων έχουν διαπράξει παράβαση, τις ενστάσεις, καθώς και τις έγγραφες καταγγελίες πολιτών, τις οποίες παραδίδει στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
γ. Διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία που απαιτείται.
δ. Εισηγείται ημερομηνίες συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
ε. Τηρεί και ενημερώνει μητρώο παραβάσεων.
7. Τα σχετικά ζητήματα με τις διαδικασίες που θα πρέπει να τηρούνται για την εύρυθμη λειτουργία του συμβουλίου αυτού ρυθμίζονται από τον πρόεδρό τους. Το πειθαρχικά συμβούλιο χρησιμοποιεί πρόσφορα αποδεικτικά μέσα, προκειμένου να κρίνει ελεύθερα και να εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις.
8. Στις περιπτώσεις που σε διάφορες περιφέρειες της επικράτειας, δεν υπάρχει αμιγές σωματείο οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων για τη συμμετοχή εκπροσώπου του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο , αλλά υπάρχει μικτό σωματείο οδηγών, αποτελούμενο από οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων, φορτηγών κλπ., θα συμμετέχει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, όπου προβλέπεται εκπρόσωπος οδηγών για παραβάσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων εκπρόσωπος από το μικτό σωματείο οδηγών και συγκεκριμένα από τον κλάδο των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
Σε περίπτωση που σε κάποια περιφέρεια, δεν υπάρχει ούτε μικτό σωματείο οδηγών, θα πρέπει με μέριμνα του οικείου Περιφερειάρχη να ορίζεται ένας από τους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της Περιφέρειας με τον αναπληρωτή του.
Ο αναπληρωτής συμμετέχει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος του μονίμου μέλους ή όταν συζητούνται παραβάσεις που μπορεί να έχουν διαπραχθεί από το μόνιμο μέλος.
9. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε προθεσμία ενός μηνός, από τη διαβίβαση σε αυτό από τα αρμόδια όργανα εκθέσεων παραβάσεων οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του άρθρου 104 παράγραφος 1 του νόμου 4070/2012 ή τυχόν αναφορών ή καταγγελιών επιβατών, να λάβει την απόφασή του και να επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
10. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο κάθε τρίμηνο υποβάλλει, στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναλυτική κατάσταση με τις υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν ή εκκρεμούν σε αυτό.
11. Τα πειθαρχικά συμβούλια δύνανται να συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αν παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για τη συγκρότηση τους από τον Περιφερειάρχη.
12. Με απόφαση του Περιφερειάρχη ή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύνανται να οριστούν ως μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων υπάλληλοι της περιφέρειας ή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών όταν οι επαγγελματικές οργανώσεις ή/και η οικεία αστυνομική αρχή δεν ανταποκρίνονται στην πρόσκληση για ορισμό εκπροσώπων τους.»

Άρθρο 6
Πειθαρχικά παραπτώματα
1. Κάθε παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, με πράξη ή παράλειψη, που είναι δυνατόν να καταλογισθεί, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Κάθε παράβαση του ποινικού κώδικα ή ειδικών ποινικών νόμων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του οδηγού που είναι δυνατόν να καταλογισθεί, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
2. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι οδηγοί που έχουν συνάψει οποιασδήποτε φύσεως σύμβαση εργασίας με τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων ταξί και οι οδηγοί ιδιοκτήτες, οι οποίοι αυτοπροσώπως οδηγούν τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα- τους.

Άρθρο 7 Έλεγχος
1. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δύναται να αναθέτει τον έλεγχο εφαρμογής του Κανονισμού αυτού και σε άλλα όργανα εκτός από τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο.
2. Για κάθε παράβαση που βεβαιώνεται από τα αρμόδια όργανα ελέγχου του άρθρου 4 ή άλλο αρμόδιο όργανο, συντάσσεται από αυτό σχετική έκθεση η οποία αποστέλλεται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες στην γραμματεία του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ενώ το αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον παραβάτη. Σε περίπτωση που η παράβαση αφορά Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο που ο οδηγός του απουσιάζει το παραπάνω αντίγραφο της έκθεσης τοποθετείται στον ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου. Από την ημέρα βεβαίωσης της παράβασης και μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών (μη συνυπολογιζομένης της ημέρας που διαπιστώθηκε η παράβαση), ο παραβάτης μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να εκθέσει γραπτά τις απόψεις ή εξηγήσεις, αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό του, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Γραμματεία).
3. Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος και πάντως το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη διαβίβαση της βεβαίωσης της παράβασης, το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει την υπόθεση, ανεξάρτητα από το αν έχουν υποβληθεί ή όχι οι γραπτές απόψεις ή εξηγήσεις του παραβάτη και επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Στη συνέχεια αποστέλλεται η σχετική απόφαση στο οικείο Δημόσιο Ταμείο της κατοικίας του παραβάτη για την είσπραξη του προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων. Κατά της παραπάνω απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου ο παραβάτης δεν έχει δικαίωμα ένστασης.
4. Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου κοινοποιούνται και στους παραβάτες με απόδειξη παραλαβής και με σύνταξη αποδεικτικών επίδοσης. Η απόφαση του πειθαρχικού οργάνου επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο και στην πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση στην οποία ανήκει ο παραβάτης οδηγός ή ο ιδιοκτήτης ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων του εάν δεν υπάρχει πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση.
5. Ο παραβάτης, μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της κοινοποίησης σε αυτόν της επιβληθείσας ποινής, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στη γραμματεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου αποδεικτικό πληρωμής του προστίμου που του επιβλήθηκε σε Δημόσιο Ταμείο. Στις περιπτώσεις που ο παραβάτης είναι κάτοχος της ειδικής άδειας και δεν ενεργήσει σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Περιφερειάρχης με απόφασή του, του αφαιρεί την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων μέχρι να υποβληθεί το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής.
6. Ειδικά για περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 των Π.Δ. 243/1987 (Α’104) και 244/1987 (Α’104) (οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου) και στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 (υπέρβαση της κατά την κοινή αντίληψη απρεπούς συμπεριφοράς), αλλά και για παραβάσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 23 (ειδικές παραβάσεις σε αεροδρόμια, λιμάνια κλπ.), που καταγγέλλονται από πολίτες, ή βεβαιώνονται από όργανα ελέγχου του κανονισμού, επιλαμβάνεται τη σχετική εκδίκαση απευθείας και μάλιστα κατά προτεραιότητα το οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ο παραβάτης μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να εκθέσει γραπτά τις απόψεις ή αντιρρήσεις του μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημέρας βεβαίωσης της παράβασης ή της έγγραφης ειδοποίησής του για τη σχετική καταγγελία. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει την υπόθεση ανεξάρτητα από το αν ο παραβάτης έχει υποβάλλει ή όχι γραπτές απόψεις ή εξηγήσεις. Για παράβαση της παραγράφου 4 του άρθρου 23 (όπως άρνηση μίσθωσης) και εφόσον αυτή έχει βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα ελέγχου ή από δύο (2) αστυνομικούς υπαλλήλους, επιπλέον του διοικητικού προστίμου και εφόσον επιβάλλεται τέτοιο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλει με την απόφασή του και τις σχετικές διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται. Ανάλογα επιβάλλει επιπλέον και αφαίρεση της ειδικής άδειας του παραβάτη για περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23 των Π.Δ. 243/1987 (Α’104) και 244/1987 (Α’ 104), ήτοι για επέμβαση στο μετρητικό σύστημα του ταξιμέτρου καθώς και για περιπτώσεις, που οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου κατά τη λειτουργία του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για την εξυπηρέτηση του κοινού συμπεριφερθεί προς επιβάτη ή προς τα όργανα ελέγχου του κανονισμού κατά ιδιαίτερα απαράδεκτο και επικίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα τρόπο, υπερβαίνοντας την κατά την κοινή αντίληψη απρεπή συμπεριφορά. Κατά της παραπάνω απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου ο παραβάτης δεν έχει δικαίωμα ένστασης.

Άρθρο 8
Πειθαρχικές Ποινές
1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος είναι οι ακόλουθες:
1. Επίπληξη.
2. Διοικητικό πρόστιμο.
3. Αφαίρεση ειδικής άδειας οδήγησης.
2. Οι παραβάσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτων στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου κατατάσσονται ανάλογα με την αξιολόγησή τους, τη μέριμνα για την ασφάλεια των επιβατών και της σωματικής ακεραιότητας τους, τη συμπεριφορά και την υπευθυνότητα των οδηγών καθώς και την αναλογικότητα μεταξύ αξιολόγησης της παράβασης και επιπτώσεων αυτής στους επιβάτες στις κάτωθι κατηγορίες:
α) Χαμηλής αξιολόγησης.
β) Μεσαίας αξιολόγησης.
γ) Υψηλής αξιολόγησης.
3. Οι χαμηλής αξιολόγησης παραβάσεις τιμωρούνται με επίπληξη και πρόστιμο έως τριακόσια (300) ευρώ.
Οι μεσαίας αξιολόγησης παραβάσεις τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο από τριακόσια (300) έως και εξακόσια (600) ευρώ και αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης.
Οι υψηλής αξιολόγησης παραβάσεις τιμωρούνται με αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης για έξι (6) μήνες και επανεξέταση για την επανέκδοση αυτής.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, οι παραβάσεις του άρθρου 1 κατατάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες και καθορίζονται λεπτομερώς τα διοικητικά πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις ανά κατηγορία παράβασης. Με την ίδια απόφαση δίνεται η δυνατότητα στα όργανα ελέγχου για απευθείας επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων για παραβάτες συγκεκριμένων διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των ΕΔΧ αυτοκινήτων χωρίς αυτοί να παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 5. Μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του πρώτου εδαφίου ισχύουν οι υφιστάμενες διατάξεις όλων των εκδοθέντων κανονιστικών κειμένων που αναφέρονται σε διοικητικές κυρώσεις λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων.
5. Οι οδηγοί που παραβαίνουν διατάξεις του παρόντος Κανονισμού οι οποίες συνδέονται με αποδεδειγμένη χρήση αλκοόλ, τοξικών ουσιών, ναρκωτικών ουσιών θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα και την ασφάλεια των επιβατών, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ καθώς και με αφαίρεση της ειδικής άδειας για έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ καθώς και με αφαίρεση της ειδικής άδειας για ένα (1) έτος για την επανέκδοση της οποίας απαιτείται επανεξέταση.
6. Τα παραπάνω διοικητικά πρόστιμα μπορεί να αναπροσαρμόζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Τα πρόστιμα αυτά εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων υπέρ του Δημοσίου.
7. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να αφαιρεί ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων από έξι (6) μήνες έως και οριστικά για ιδιαίτερες περιπτώσεις διάπραξης σοβαρών παραβάσεων του κανονισμού αυτού από υπότροπους οδηγούς που κατ’ επανάληψη έχουν επιδείξει αντικοινωνική ή αντιεπαγγελματική συμπεριφορά.
8. Για παραπτώματα που δεν καταγράφονται ρητά παραπάνω επιβάλλεται η ποινή που προβλέπεται για τα μάλλον συγγενή παραπτώματα κατά την κρίση του αρμοδίου για την επιβολή της ποινής πειθαρχικού συμβουλίου συμφώνως και με την κείμενη νομοθεσία.
9. Για περισσότερα του ενός πειθαρχικά παραπτώματα, που συνεκδικάζονται, επιβάλλεται μία κατά συγχώνευση ποινή.
10. Για ποινές αναφορικά με τις παραβάσεις διατάξεων του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας ΕΔΧ αυτοκινήτων οι οποίες δεν καταγράφονται παραπάνω ρητά ισχύουν οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα Π.Δ. 243/1987 (Α’ 104) και 244/1987 (Α’ 104), όπως ισχύουν.

Άρθρο 9
Εκτέλεση Πειθαρχικής Απόφασης – Παραγραφή Πειθαρχικών Παραπτωμάτων και Ποινών
1. Η εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης γίνεται εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση αυτής στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.
2. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται εφόσον παρήλθαν τρία (3) έτη από την ημέρα που διαπράχθηκαν. Ο χρόνος παραγραφής του προηγουμένου εδαφίου καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις για πειθαρχικά παραπτώματα των οδηγών συνεπεία παραβάσεων του Κανονισμού Λειτουργίας των αυτοκινήτων ταξί.
3. Πειθαρχικό παράπτωμα που οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα ή παράβαση του ποινικού κώδικα ή ειδικού ποινικού νόμου δεν παραγράφεται.

Άρθρο 10
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του Κανονισμού.

Άρθρο 11
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επταμελής (7) διαρκής Επιτροπή για θέματα ελέγχου και αξιολόγησης των υπηρεσιών των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) Αυτοκινήτων. Έργο της Επιτροπής είναι η αναμόρφωση του Κανονισμού Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, εκμεταλλευτών και των οδηγών κατά τη λειτουργία αυτών για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι κανόνες ευπρεπούς εμφάνισης και τα προσόντα των οδηγών, η αναμόρφωση του πλαισίου για την απόκτηση της ειδικής άδειας, η κατάσταση των οχημάτων και οι προϋποθέσεις διάθεσης αυτών για την εκτέλεση μεταφορικού έργου, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για την παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισμό των υποχρεώσεων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που δεν ρυθμίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζονται ο πρόεδρος, τα μέλη της επιτροπής, ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του και καθορίζεται και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κυρώνεται το πόρισμα της Επιτροπής σχετικά με την αναμόρφωση του Κανονισμού Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν.
4. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα, τηλεφωνικό κέντρο και υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms) παραπόνων και καταγγελιών των επιβατών για παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος, του τηλεφωνικού κέντρου και της υπηρεσίας σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms).
Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου ως αρμόδια Διεύθυνση για τη διαχείριση καταγγελιών και παραπόνων των επιβατών για παραβίαση διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων ορίζεται η Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α2:ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 12
Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση μεταφορικού έργου
1. Φυσικά, ή νομικά πρόσωπα, που παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης οποιουδήποτε είδους για τη μεταφορά επιβατών (όπως ενδεικτικά είτε μεταξύ οδηγού οχήματος και επιβάτη είτε μεταξύ οδηγού οχήματος και κυρίου ή νομέα ή κατόχου του οχήματος είτε μεταξύ κυρίου ή νομέα ή κατόχου του οχήματος και επιβάτη), λογίζεται ότι ασκούν ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών, εάν με οποιοδήποτε τρόπο (α) επηρεάζουν την τιμή της υπηρεσίας μεταφοράς (αμέσως ή εμμέσως δια της παροχής εκπτώσεων ή επιδοτήσεων κομίστρου ή άλλων τρόπων διαμόρφωσης του τελικά καταβαλλόμενου ποσού από τον καταναλωτή) ή (β) επηρεάζουν τις κρίσιμες πτυχές της υπηρεσίας μεταφοράς (όπως καθορισμός των ελάχιστων προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν τα αυτοκίνητα ή καθορισμός των διαδρομών και των χρονικών περιόδων στις οποίες αναμένεται αυξημένος αριθμός πελατών ή αυξημένα κόμιστρα).
Η υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης είναι, στην περίπτωση αυτή, απλώς επικουρική και δευτερεύουσα. Οι μεταφορικές υπηρεσίες παρέχονται και στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις, που ρυθμίζουν τις μεταφορικές υπηρεσίες από επιβατηγά δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) οχήματα.
Σε περίπτωση λειτουργίας φορέα διαμεσολάβησης, που εμπίπτει στις παραπάνω διατάξεις, χωρίς την άδεια της παρ. 2 επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 ευρώ, εφαρμόζεται η παρ. 8 και απαγορεύεται για διάστημα 2 ετών τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ίδρυσαν τον φορέα διαμεσολάβησης να ιδρύσουν άλλον φορέα διαμεσολάβησης είτε αμέσως είτε διά συγγενών μέχρι β’ βαθμού είτε δια νομικών προσώπων στα οποία ορίζουν ή ελέγχουν την διοίκηση ή κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου. Στην παραπάνω απαγόρευση υπόκεινται και τα μέλη διοίκησης του νομικού προσώπου ή τα πρόσωπα που κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου της εταιρείας.
2. Για τη χορήγηση άδειας ο φορέας υπηρεσίας ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης, ως ανωτέρω περιγράφεται, υποβάλλει στην αρμόδια, κατά περίπτωση, Διεύθυνση εμπορευματικών, ή επιβατικών μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση τα εξής:
α) Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι κάτοικος Ελλάδος ή σε περίπτωση αίτησης νομικού προσώπου, δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα, ορίζεται με την αίτηση υπεύθυνος άσκησης της δραστηριότητας διαμεσολάβησης, που κατοικεί ή εδρεύει στη χώρα και δηλώνονται όλα τα στοιχεία του (όπως ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας), ο οποίος και συνυπογράφει την αίτηση και δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται τον ορισμό του ως υπεύθυνου άσκησης της δραστηριότητας διαμεσολάβησης στη Χώρα. Ο υπεύθυνος άσκησης της δραστηριότητας διαμεσολάβησης στη Χώρα ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον φορέα διαμεσολάβησης για κάθε ευθύνη του τελευταίου που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του παρόντος ή της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, όσον αφορά τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης εντός της ελληνικής επικράτειας.
β) Σύμβαση ορισμένου χρόνου τουλάχιστον δύο μηνών αποκλειστικά με οχήματα δημοσίας χρήσης, τα οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία και στη σύμβαση να ταυτοποιούνται ένα προς ένα. Η σύμβαση επιτρέπεται να καταρτίζεται και ηλεκτρονικά δια της υποβολής της πρότασης και αποδοχής σε ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
γ)Επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών με τα οχήματα αδειών κυκλοφορίας καθώς και των εγγράφων που αποδεικνύουν σχέση εργασίας με οδηγούς κατόχους επαγγελματικής-ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημοσίας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου.
δ) Παράβολο δημοσίου 1.000 €
ε) Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την υπηρεσία διαμεσολάβησης (όπως π.χ. της εικόνας των οδηγών), επικυρωμένο αντίγραφο της έγγραφής γνωστοποίησης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προς την Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας και σε περίπτωση που γίνεται επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας της Αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ο αιτών υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση προς τούτο. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, όπως π.χ. σε περίπτωση που παρότι γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ο αιτών υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας για δύο (2) έτη και απαγορεύεται για το ίδιο διάστημα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ίδρυσαν τον φορέα διαμεσολάβησης να ιδρύσουν άλλον φορέα διαμεσολάβησης είτε αμέσως είτε διά συγγενών μέχρι β’ βαθμού είτε δια νομικών προσώπων στα οποία ορίζουν ή ελέγχουν την διοίκηση ή κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου. Στην παραπάνω απαγόρευση υπόκεινται και τα μέλη διοίκησης του νομικού προσώπου ή τα πρόσωπα που κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου της εταιρείας.
3. Η αρμόδια υπηρεσία οφείλει εντός 30 ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου που συνοδεύει την άνω αίτηση, να εκδώσει πράξη έκδοσης σχετικής άδειας, ή αιτιολογημένη απόρριψη αυτής.
4. Η άδεια ανακαλείται, εφόσον εκλείψει οποτεδήποτε μια επί των νομίμων προϋποθέσεων για την έκδοσή της. Λόγο ανάκλησης αποτελεί και η καταγγελία των στην παράγραφο 2.β αναφερόμενων οχημάτων, ώστε να απομένουν λιγότερες από τρεις μονάδες εξ αυτών σε συμβατική σύνδεση με το φορέα διαμεσολάβησης. Κάθε καταγγελία ΕΔΧ οχήματος προς τον φορέα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας μεταξύ του επαγγελματία οδηγού και του ΕΔΧ οχήματος κοινοποιείται προς την αρμόδια υπηρεσία επί αποδείξει άλλως δεν ισχύει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση κοινοποιείται μέσα σε προθεσμία τριών ημερών και η νέα σύμβαση που υποκαθιστά την καταγγελθείσα, εφόσον υπάρχει.
5. Οι σχετικές ανακλητικές πράξεις, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες, εκδίδονται, επί ποινή απαράδεκτου, από την αρμόδια, κατά την παράγραφο 2, αδειοδοτούσα υπηρεσία και ισχύουν από την επίδοσή τους στον φορέα ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης επί αποδείξει.
6. Η λειτουργία φορέα διαμεσολάβησης της παρ. 1 άνευ αδείας της αρχής απαγορεύεται ρητώς και απολύτως.
7. Για κάθε παράβαση του παρόντος, με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων των λοιπών παραγράφων, επιβάλλεται από την αρμόδια αδειοδοτούσα υπηρεσία της παραγράφου 2: α) στον φορέα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης πρόστιμο ανερχόμενο στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) ενώ σε περίπτωση υποτροπής χρηματική ποινή εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000) και ανάκληση της άδειας, β)στον οδηγό του ΕΔΧ αυτοκινήτου που στερείται νομίμου επαγγελματικής άδειας οδήγησης επιβάλλεται αφαίρεση της αδείας οδήγησης για δύο (2) χρόνια, γ)για τους κύριους οχήματος που εκτελεί παρανόμως έργο σε συνεργασία με φορέα διαμεσολάβησης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ανερχόμενο σε πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) ανά όχημα. Σε περίπτωση υποτροπής το ποσό διπλασιάζεται.
Τα άνω ποσά βεβαιώνονται, κατά την οικεία νομοθεσία, παραχρήμα στο δημόσιο ταμείο σε ειδικό κωδικό για τις δράσεις οδικής ασφάλειας και ηλεκτρονικών συστημάτων.
Ειδικά για την περίπτωση της χρήσης οχήματος για το οποίο δεν έχει καταρτιστεί σύμβαση ή που δεν έχει δηλωθεί στο Μητρώο της παρ. 12 επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας για δύο (2) έτη και απαγορεύεται για το ίδιο διάστημα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ίδρυσαν τον φορέα διαμεσολάβησης να ιδρύσουν άλλον φορέα διαμεσολάβησης είτε αμέσως είτε διά συγγενών μέχρι β’ βαθμού είτε δια νομικών προσώπων στα οποία ορίζουν ή ελέγχουν την διοίκηση ή κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου. Στην παραπάνω απαγόρευση υπόκεινται και τα μέλη διοίκησης του νομικού προσώπου ή τα πρόσωπα που κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου της εταιρείας.
8. Σε περίπτωση λειτουργίας άνευ αδείας του φορέα διαμεσολάβησης ή ανάκλησης της άδειας η αρμόδια υπηρεσία κοινοποιεί την σχετική απόφαση επιβολής προστίμου ή άλλης κύρωσης προς την υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, για την διεκπεραίωση της διακοπής λειτουργίας τυχόν διαδικτυακού ιστότοπου του φορέα και κάθε είδους εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα μέσα.
9. Τα ΕΔΧ που συμβάλλονται με τον φορέα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης του παρόντος άρθρου, φέρουν διακριτικό γνώρισμα σε εμφανές σημείο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του ΕΔΧ οχήματος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με το διακριτικό γνώρισμα του προηγούμενου εδαφίου.
10. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για μεταφορά επιβατών με ΙΧ οχήματα απαγορεύονται ρητώς, με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου.
11. Τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης εντός της ελληνικής επικράτειας φορολογούνται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία. Οι φορείς διαμεσολάβησης εκδίδουν διαφορετικά στοιχεία προς τον καταναλωτή και διαφορετικά προς τους οδηγούς και τους ιδιοκτήτες των οχημάτων.
12. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο τηρούνται τα παρακάτω στοιχεία:
Α) οι φορείς διαμεσολάβησης και οι υπεύθυνοι άσκησης δραστηριότητας διαμεσολάβησης στη Χώρα
Β) τα οχήματα δημοσίας χρήσης που είναι συμβεβλημένα με φορέα διαμεσολάβησης και η έδρα τους
Γ) οι οδηγοί, που είναι συμβεβλημένοι με φορέα διαμεσολάβησης
Δ) οι ανακλητικές πράξεις των αδειών διαμεσολάβησης και οι πράξεις διαπίστωσης των παραβάσεων και επιβολής του προστίμου και των λοιπών κυρώσεων.
Ε) κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο, με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για την πληρότητα του Μητρώου.
13. Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της ορθής ή μη εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος είναι επιπλέον των οριζομένων με βάση την υφιστάμενη κατά την ψήφιση του παρόντος νομοθεσία και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και κάθε άλλο όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Τα αρμόδια όργανα ελέγχου επιτρέπεται να συνδέονται και να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων των φορέων διαμεσολάβησης αναφορικά με τα εκτελούμενα δρομολόγια με τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
14. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης του παρόντος και επιτρέπεται να τροποποιούνται τα δικαιολογητικά της παρ. 2 και οι ποινές της παρ. 7 του παρόντος.

Άρθρο 13
Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση για την μετακίνηση επιβατών
με οχήματα ιδιωτικής χρήσης
1. Φυσικά, ή νομικά πρόσωπα, που παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης οποιουδήποτε είδους για τη μεταφορά επιβατών (όπως ενδεικτικά είτε μεταξύ οδηγού οχήματος και επιβάτη είτε μεταξύ οδηγού οχήματος και κυρίου ή νομέα ή κατόχου του οχήματος είτε μεταξύ κυρίου ή νομέα ή κατόχου του οχήματος και επιβάτη), λογίζεται ότι ασκούν ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών, εάν με οποιοδήποτε τρόπο (α) επηρεάζουν την τιμή της υπηρεσίας μεταφοράς (αμέσως ή εμμέσως δια της παροχής εκπτώσεων ή επιδοτήσεων κομίστρου ή άλλων τρόπων διαμόρφωσης του τελικά καταβαλλόμενου ποσού από τον καταναλωτή) ή (β) επηρεάζουν τις κρίσιμες πτυχές της υπηρεσίας μεταφοράς (όπως καθορισμός των ελάχιστων προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν τα αυτοκίνητα ή καθορισμός των διαδρομών και των χρονικών περιόδων στις οποίες αναμένεται αυξημένος αριθμός πελατών ή αυξημένα κόμιστρα).Η υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης είναι, στην περίπτωση αυτή, απλώς επικουρική και δευτερεύουσα.
Η εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό διενεργείται και στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις, που ρυθμίζουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Απαγορεύεται κάθε είδους ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση για την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και έννομη σχέση μετακίνηση επιβατών με οποιοδήποτε όχημα ιδιωτικής χρήσης, εκτός της ρυθμιζόμενης δια του παρόντος.
Σε περίπτωση λειτουργίας φορέα διαμεσολάβησης χωρίς την άδεια της παρ. 2 επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 ευρώ, εφαρμόζεται η παρ. 8 και απαγορεύεται για διάστημα 2 ετών τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ίδρυσαν τον φορέα διαμεσολάβησης να ιδρύσουν άλλον φορέα διαμεσολάβησης είτε αμέσως είτε διά συγγενών μέχρι β’ βαθμού είτε δια νομικών προσώπων στα οποία ορίζουν ή ελέγχουν την διοίκηση ή κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου. Στην παραπάνω απαγόρευση υπόκεινται και τα μέλη διοίκησης του νομικού προσώπου ή τα πρόσωπα που κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου της εταιρείας.
2. Για τη χορήγηση άδειας ο φορέας υπηρεσίας ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης, ως ανωτέρω περιγράφεται, υποβάλλει στην αρμόδια, κατά περίπτωση, Διεύθυνση εμπορευματικών, ή επιβατικών μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση τα εξής:
α) Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι κάτοικος Ελλάδος ή σε περίπτωση αίτησης νομικού προσώπου, δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα, ορίζεται με την αίτηση υπεύθυνος άσκησης της δραστηριότητας διαμεσολάβησης, που κατοικεί ή εδρεύει στη χώρα και δηλώνονται όλα τα στοιχεία του (όπως ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας), ο οποίος και συνυπογράφει την αίτηση και δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται τον ορισμό του ως υπεύθυνου άσκησης της δραστηριότητας
διαμεσολάβησης στη Χώρα. Ο υπεύθυνος άσκησης της δραστηριότητας
διαμεσολάβησης στη Χώρα ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον φορέα διαμεσολάβησης για κάθε ευθύνη του τελευταίου που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του παρόντος ή της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, όσον αφορά τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης εντός της
ελληνικής επικράτειας.
β) Σύμβαση ορισμένου χρόνου τουλάχιστον δύο μηνών αποκλειστικά με φορείς (όπως γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων κλπ.), οι οποίοι επιτρέπεται να ασκήσουν τη δραστηριότητα της εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό, οι οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις και στη σύμβαση να
ταυτοποιούνται ένας προς ένα. Η σύμβαση επιτρέπεται να καταρτίζεται και ηλεκτρονικά δια της υποβολής της πρότασης και αποδοχής σε ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
γ)Επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών με τα οχήματα αδειών κυκλοφορίας καθώς και των εγγράφων που αποδεικνύουν σχέση εργασίας με οδηγούς που έχουν τα προσόντα για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας αυτής
δ) Παράβολο δημοσίου 1.000 €.
ε) Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την υπηρεσία διαμεσολάβησης (όπως π.χ. της εικόνας των οδηγών), επικυρωμένο αντίγραφο της έγγραφής γνωστοποίησης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προς την Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας και σε περίπτωση που γίνεται επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας της Αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ο αιτών υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση προς τούτο. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, όπως π.χ. σε περίπτωση που παρότι γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ο αιτών υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας για δύο (2) έτη και απαγορεύεται για το ίδιο διάστημα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ίδρυσαν τον φορέα διαμεσολάβησης να ιδρύσουν άλλον φορέα διαμεσολάβησης είτε αμέσως είτε διά συγγενών μέχρι β’ βαθμού είτε δια νομικών προσώπων στα οποία ορίζουν ή ελέγχουν την διοίκηση ή κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου. Στην παραπάνω απαγόρευση υπόκεινται και τα μέλη διοίκησης του νομικού προσώπου ή τα πρόσωπα που κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου της εταιρείας.
3. Η αρμόδια υπηρεσία οφείλει εντός 30 ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου που συνοδεύει την άνω αίτηση, να εκδώσει πράξη έκδοσης σχετικής άδειας, ή αιτιολογημένη απόρριψη αυτής.
4. Η άδεια ανακαλείται, εφόσον εκλείψει οποτεδήποτε μια επί των νομίμων προϋποθέσεων για την έκδοσή της. Λόγο ανάκλησης αποτελεί και η καταγγελία των φορέων της παρ. 2. β), ώστε να απομένουν λιγότεροι από τρεις φορείς σε συμβατική σύνδεση με το φορέα διαμεσολάβησης. Κάθε καταγγελία φορέα εκ των αναφερομένων στην παρ. 2. β) προς τον φορέα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας μεταξύ του οδηγού και του φορέα της παρ. 2. β) κοινοποιείται προς την αρμόδια υπηρεσία επί αποδείξει άλλως δεν ισχύει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση κοινοποιείται μέσα σε προθεσμία τριών ημερών και η νέα σύμβαση που υποκαθιστά την καταγγελθείσα, εφόσον υπάρχει.
5. Οι σχετικές ανακλητικές πράξεις, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες, εκδίδονται, επί ποινή απαράδεκτου, από την αρμόδια, κατά την παράγραφο 2, αδειοδοτούσα υπηρεσία και ισχύουν από την επίδοσή τους στον φορέα ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης επί αποδείξει.
6. Η λειτουργία φορέα διαμεσολάβησης του παρόντος άνευ αδείας της αρχής απαγορεύεται ρητώς και απολύτως με την επιφύλαξη της περ. β. της παρ. 1.
7. Για κάθε παράβαση του παρόντος, με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων
των λοιπών παραγράφων, επιβάλλεται από την αρμόδια αδειοδοτούσα υπηρεσία της παραγράφου 2.β) : α) στον φορέα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής
διαμεσολάβησης πρόστιμο ανερχόμενο στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ
(50.0) ενώ σε περίπτωση υποτροπής χρηματική ποινή εκατό χιλιάδες ευρώ
(100.0) και ανάκληση της άδειας, β) στους φορείς της παρ. 2.β) πρόστιμο πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) και σε περίπτωση υποτροπής εκατό χιλιάδες ευρώ και απαγόρευση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών κατάρτισης σύμβασης εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό γ) στον οδηγό, που στερείται των νόμιμων προσόντων, αφαίρεση της αδείας οδήγησης για δύο (2) χρόνια, δ) στον κύριο οχήματος που εκτελεί παρανόμως έργο σε συνεργασία με φορέα διαμεσολάβησης ή τον εκμισθωτή επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ανερχόμενο σε πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) ανά όχημα. Σε περίπτωση υποτροπής το ποσό διπλασιάζεται.
Τα άνω ποσά βεβαιώνονται, κατά την οικεία νομοθεσία, παραχρήμα στο δημόσιο ταμείο σε ειδικό κωδικό για τις δράσεις οδικής ασφάλειας και ηλεκτρονικών συστημάτων.
Ειδικά για την περίπτωση της χρήσης οχήματος για το οποίο δεν έχει καταρτιστεί σύμβαση ή που δεν έχει δηλωθεί στο Μητρώο της παρ. 11 επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας για δύο (2) έτη και απαγορεύεται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ίδρυσαν τον φορέα διαμεσολάβησης να ιδρύσουν άλλον φορέα διαμεσολάβησης είτε αμέσως είτε διά συγγενών μέχρι β’ βαθμού είτε δια νομικών προσώπων στα οποία ορίζουν ή ελέγχουν την διοίκηση ή κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου. Στην παραπάνω απαγόρευση υπόκεινται και τα μέλη διοίκησης του νομικού προσώπου ή τα πρόσωπα που κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου της εταιρείας.
8. Σε περίπτωση λειτουργίας άνευ αδείας του φορέα διαμεσολάβησης ή ανάκλησης της άδειας η αρμόδια υπηρεσία κοινοποιεί την σχετική απόφαση επιβολής προστίμου ή άλλης κύρωσης προς την υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, για την διεκπεραίωση της διακοπής λειτουργίας τυχόν διαδικτυακού ιστότοπου του φορέα και κάθε είδους εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα μέσα.
9. Τα αυτοκίνητα της παρ. 2.γ), φέρουν διακριτικό γνώρισμα σε εμφανές σημείο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του ΕΙΧ οχήματος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με το διακριτικό γνώρισμα του προηγούμενου εδαφίου.
10. Τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης εντός της ελληνικής επικράτειας φορολογούνται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία. Οι φορείς διαμεσολάβησης εκδίδουν διαφορετικά στοιχεία προς τον καταναλωτή και διαφορετικά προς τους εκμισθωτές επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό ή/και τους οδηγούς ή/και τους ιδιοκτήτες των οχημάτων.
11. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο τηρούνται τα παρακάτω στοιχεία:
Α) οι φορείς διαμεσολάβησης του παρόντος και οι υπεύθυνοι άσκησης δραστηριότητας διαμεσολάβησης στη Χώρα
Β) τα οχήματα της παρ. 2. γ)
Γ) οι οδηγοί της παρ. 2. γ)
Δ) οι ανακλητικές πράξεις των αδειών διαμεσολάβησης και οι πράξεις διαπίστωσης των παραβάσεων και επιβολής του προστίμου και των λοιπών κυρώσεων.
Ε) κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο, με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για την πληρότητα του Μητρώου.
12. Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της ορθής ή μη εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων είναι επιπλέον των οριζομένων με βάση την υφιστάμενη κατά την ψήφιση του παρόντος νομοθεσία και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και κάθε άλλο όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Τα αρμόδια όργανα ελέγχου επιτρέπεται να συνδέονται και να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων των φορέων διαμεσολάβησης αναφορικά με τα εκτελούμενα δρομολόγια με τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
13. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης του παρόντος και επιτρέπεται να τροποποιούνται τα δικαιολογητικά της παρ. 2 και οι ποινές της παρ. 7 του παρόντος.

Άρθρο 14
Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
1. Η περ. α της παρ. 1 του ά. 82 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ε.Δ.Χ. πέντε (5) θέσεων ή πολυμορφικά (ενός όγκου), με μετρητή (ΤΑΞΙ). Τα πολυμορφικά (ενός όγκου) ΤΑΞΙ εφόσον μπορούν να μεταφέρουν αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να έχουν στα εξαρτήματα ράμπα και υποχρεωτικά ιμάντες στήριξης και ασφάλειας του αμαξιδίου καθώς και οποιοδήποτε τεχνικό μέσο διευκολύνει την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο όχημα ταξί και επιτρέπεται να διενεργούν μεταφορά ΑΜΕΑ.».
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 83 του ν.4070/2012 (Α’ 82), η φράση «Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου» αντικαθίσταται από τη φράση «Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προηγούμενες μεταβολές των εδρών επιτρέπεται να» .
3. Στο τέλος του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) προστίθεται η φράση «Στις διανυκτερεύσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται όσες οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, όπως εισροές μεταναστών, σεισμοί κ.λπ.».
4. Στην παράγραφο 2α του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 (Α’82) ο αριθμός «250» αντικαθίσταται από τον αριθμό «335» και η φράση «δύναται να χορηγείται μία άδεια Επιβατηγού Αυτοκινήτου Δημοσίας Χρήσης» από τη φράση «επιτρέπεται να χορηγούνται δύο άδειες Επιβατηγών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης».
5. Αναστέλλεται η ισχύς των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 89 του ν.4070/2012 (Α’82) για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με αναδρομική ισχύ δύο (2) ετών.
6. Η περίπτωση δ. της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής :
«Να έχουν ενιαίο χρωματισμό σε ολόκληρη την επικράτεια, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Μέχρι την έκδοση της παραπάνω απόφασης τα ΕΔΧ αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ πρέπει να έχουν μαύρο χρώμα. Τα ήδη κυκλοφορούντα ΕΔΧ αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ πρέπει να αλλάξουν χρωματισμό εντός δύο (2) ετών.»
7. Στην περίπτωση α. της παραγράφου 4 του άρθρο 105 του ν. 4070/2012 (Α’82) μετά τη φράση «με το Δημόσιο ή με ΝΠΔΔ» προστίθεται η φράση «ή με ΝΠΙΔ ή με φυσικά πρόσωπα, με τίμημα που είναι μειωμένο έως 25 % από το κόμιστρο που προκύπτει με εφαρμογή του πάγιου τιμολογίου» και στο τέλος της προστίθεται εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής :
«Για τον υπολογισμό του τιμήματος του παραπάνω εδαφίου δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την δημιουργία της παραπάνω ηλεκτρονικής εφαρμογής και κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Σε περίπτωση που, κατά παράβαση της περίπτωσης ά. ή χωρίς να προβλέπεται από σύμβαση ή άλλη νόμιμη αιτία, καταβάλλεται οποιουδήποτε είδους ποσό από ή προς ιδιοκτήτη ή οδηγό Ε.Δ.Χ. οχήματος ή τρίτο πρόσωπο, που μεσολάβησε για την παροχή του μεταφορικού έργου, επιβάλλεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή άλλο οριζόμενο από αυτόν όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον οδηγό του οχήματος ανάκληση της επαγγελματικής- ειδικής άδειας οδήγησης για τρεις (3) μήνες και σε περίπτωση υποτροπής για έξι (6) μήνες, στον ιδιοκτήτη του οχήματος πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και σε τρίτα πρόσωπα πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις τα παραπάνω πρόστιμα διπλασιασμένα. Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της ορθής ή μη εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων είναι επιπλέον των οριζομένων με βάση την υφιστάμενη κατά την ψήφιση του παρόντος νομοθεσία και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και κάθε άλλο όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.».
8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 106 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών διενεργείται σε όλες τις περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας ανά δύο (2) χρόνια, ήτοι κάθε δεύτερο έτος από την προηγούμενη διαδικασία υπό την προϋπόθεση προηγούμενης έκδοσης από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη της αποφάσεως του άρθρου 85 του παρόντος.».

Άρθρο 15
Η παράγραφος στ) του άρθρου 14 του π.δ. 244/1987 τροποποιείται ως εξής: «στ) Να είναι τουλάχιστον είκοσι (20) ετών με διετή εμπειρία.»

Άρθρο 16
1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης επιβάλλεται η στάση Ε.Δ.Χ.-Ταξί, για την επιβίβαση ή αποβίβαση ατόμων με εμφανείς βαριές κινητικές αναπηρίες ή τυφλότητα. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται στον οδηγό του οχήματος πρόστιμο ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριών (3) ετών ανακαλείται η επαγγελματική-ειδική άδεια οδήγησης του οδηγού του οχήματος για έξι (6) μήνες.
2. Σε περίπτωση που φορέας διαμεσολάβησης ή ΕΔΧ όχημα συνδεόμενο με αυτόν αρνηθούν την κατάρτιση σύμβασης με άτομο με εμφανείς βαριές κινητικές αναπηρίες ή τυφλότητα επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας για δύο (2) έτη και απαγορεύεται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ίδρυσαν τον φορέα διαμεσολάβησης να ιδρύσουν άλλον φορέα διαμεσολάβησης είτε αμέσως είτε διά συγγενών μέχρι β’ βαθμού είτε δια νομικών προσώπων στα οποία ορίζουν ή ελέγχουν την διοίκηση ή κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου. Στην παραπάνω απαγόρευση υπόκεινται και τα μέλη διοίκησης του νομικού προσώπου ή τα πρόσωπα που κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου της εταιρείας.

Άρθρο 17
Στο βασικό ή κύριο οδικό δίκτυο των πρωτευουσών των περιφερειακών ενοτήτων οι αρμόδιοι φορείς υποχρεούνται να καθορίσουν θέσεις στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) και αποεπιβίβασης για τα ΕΔΧ – Ταξί εντός δεκαοκτώ (18) μηνών. Ως αρμόδιοι φορείς για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ορίζονται ο ΟΑΣΑ και ο ΟΣΕΘ αντίστοιχα, μετά από γνώμη των αρμόδιων Δήμων. Η παραπάνω προθεσμία για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ορίζεται σε δύο (2) χρόνια.
Η μέγιστη απόσταση των καθοριζόμενων με βάση τα παραπάνω εδάφια θέσεων στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) ορίζεται σε 2,5 χλμ και των θέσεων αποεπιβίβασης σε 150 μέτρα. Σε περίπτωση τεχνικών κωλυμάτων επιτρέπεται μετά από τεκμηριωμένη με βάση μελέτη εισήγηση του Δήμου ή του αρμόδιου φορέα και έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών να υπάρξει απόκλιση αναφορικά με την μέγιστη απόσταση των θέσεων.
Σε περίπτωση μη καθορισμού των ως άνω θέσεων επιβάλλεται για κάθε έτος, που παρέρχεται άπρακτο, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών πρόστιμο ποσού
100.0 ευρώ στους παραπάνω φορείς στην περίπτωση δήμων με πληθυσμό έως
20.0 άτομα, 200.000 ευρώ στην περίπτωση δήμων με πληθυσμό από 20.001 έως 100.000 άτομα και 400.000 ευρώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επιτρέπεται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καθώς και για τη διαδικασία επιβολής του παραπάνω προστίμου.

Άρθρο 18 Μητρώο
Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τηρείται ψηφιακό Μητρώο ΕΔΧ αυτοκινήτων, στο οποίο καταχωρούνται και τηρούνται όλα τα στοιχεία των ΕΔΧ αυτοκινήτων και των οδηγών τους, των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης, των σχετικών συμβάσεων και των στοιχείων κυκλοφορίας ενός εκάστου των συμβεβλημένων οχημάτων με τους άνω φορείς ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης. Το παραπάνω Ψηφιακό Μητρώο είναι διασυνδεδεμένο με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 86 και 96 του ν. 4070/2012 Μητρώα και αντλεί αυτόματα κάθε δεδομένο, που εισάγεται σε αυτά. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ανωτέρω ψηφιακού Μητρώου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 19
Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’ 118), και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α’ 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας τριών (3) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) Αυτοκινήτων απαγορευομένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά.

Άρθρο 20
1. Η σύμβαση, που αναφέρεται στο άρθρο 19 του παρόντος περιλαμβάνει με ποινή ακυρότητας τα στοιχεία του εκμισθωτή, του μισθωτή, του οδηγού, της ημερομηνίας και της ώρας κατάρτισής της, της ημερομηνίας και της ώρας έναρξης και λήξης της, του τιμήματος της μίσθωσης. Στο Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων τηρείται ψηφιακό μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται πριν την έναρξή τους, με ευθύνη των εκμισθωτών, και τηρούνται όλα τα στοιχεία των παραπάνω συμβάσεων. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων, που προβλέπονται με τις διατάξεις των δύο (2) προηγουμένων εδαφίων, επιβάλλεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή άλλο οριζόμενο από αυτόν όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον εκμισθωτή απαγόρευση κατάρτισης σύμβασης εκμίσθωσης με οδηγό επιβατηγού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου (ΕΙΧ) για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και σε περίπτωση υποτροπής για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Για την επιβολή της ποινής ενημερώνεται αμέσως το παραπάνω Μητρώο.
2. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης προ της παρόδου της ελάχιστης προβλεπόμενης εκ του νόμου διάρκειάς της. Στην περίπτωση που η σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη της ελάχιστης προβλεπόμενης εκ του νόμου απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της, εκτός αν, για το διάστημα μετά την πάροδο της ελάχιστης προβλεπόμενης εκ του νόμου διάρκειάς της, συμφωνούν και τα δύο (2) μέρη και εφόσον υποβληθεί ηλεκτρονική γνωστοποίηση της πρόθεσης λύσης στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών ή στην περίπτωση της μονομερούς καταγγελίας ο εκμισθωτής γνωστοποιήσει ηλεκτρονικά τον λόγο της καταγγελίας στην παραπάνω υπηρεσία εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση δύο (2) μονομερών καταγγελιών σε διάστημα ενός (1) έτους ελέγχεται η νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησης του εκμισθωτή.
Σε περίπτωση παράβασης των προηγούμενων εδαφίων επιβάλλονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή άλλο οριζόμενο από αυτόν όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τα εξής πρόστιμα στα υπεύθυνα πρόσωπα:
1) Στον εκμισθωτή πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
2) Στον οδηγό του οχήματος δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ
3) Στον μισθωτή του οχήματος χίλια (1.000) ευρώ .
Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται τα παραπάνω πρόστιμα διπλασιασμένα.
Αν η σύμβαση καταρτίστηκε με την οποιασδήποτε μορφής διαμεσολάβηση τρίτου προσώπου επιβάλλεται και σε αυτό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της ορθής ή μη εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων είναι επιπλέον των οριζομένων με βάση την υφιστάμενη κατά την ψήφιση του παρόντος νομοθεσία και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και κάθε άλλο όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορούν να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ανωτέρω ψηφιακού Μητρώου, για την διαδικασία και τον έλεγχο της καταχώρισης των παραπάνω συμβάσεων, για τη διαδικασία επιβολής των ποινών των παραπάνω εδαφίων, για τη διαδικασία και τους όρους γνωστοποίησης της λύσης των παραπάνω συμβάσεων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2.Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος που προϋποθέτουν την δημιουργία του ψηφιακού Μητρώου της παραπάνω παραγράφου αρχίζει μετά την δημιουργία του.

Άρθρο 21
Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν.1903/1990 (ΦΕΚ
Α’ 142)
Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του Ν.1903/1990 (ΦΕΚ Α’ 142) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.8 του άρθρου 44 του Ν.2963/2001 (ΦΕΚ Α’ 268) και αντικαταστάθηκε με την παρ.8 του άρθρου 17 του Ν.3534/2007 (ΦΕΚ Α’ 40) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο οδηγός παντός επιβατικού ιδιωτικής χρήσεως (ΕΙΧ) οχήματος, ο οποίος διενεργεί επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε άλλο φορέα ή πρόσωπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ο ιδιοκτήτης αυτού, εφόσον είναι πρόσωπο διαφορετικό του οδηγού, τιμωρούνται με φυλάκιση
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων(3.000) ευρώ.»