Ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 89 και 95 του ν. 4070/2012 (Α΄89), όπως ισχύει, κατόπιν θέσεως σε ισχύ του ν. 4850/2021 (Α΄208)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: 44087

 

ΘΕΜΑ : Ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 89 και 95 του ν. 4070/2012 (Α΄89), όπως ισχύει, κατόπιν θέσεως σε ισχύ του ν. 4850/2021 (Α΄208).

 

Σε συνέχεια ερωτημάτων προς την Υπηρεσία μας αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 89 και 95 του ν. 4070/2012 (Α 82), όπως ισχύει επισημαίνονται τα εξής:

α.  Αναστέλλεται κατ’ εξαίρεση    έως  την 31.12.2022  η ισχύς  της  πε . β’ της  παρ. 5  του άρθρου 89 του ν. 4070/20 2 (Α’ 82) για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατηγών δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) οχημάτων ΤΑΞΙ που έχουν έδρα στους Δήμους Μινώα Πεδιάδας και Αρχανών Αστερουσίων της Π.Ε. Ηρακλείου και στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης, Αγ. Άννας και Ιστιαίας Αιδηψού της Π.Ε Ευβοίας.».

β. Για τις περιπτώσεις κατόχων ισχύουσας ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου η οποία είχε αρχικώς χορηγηθεί προ της θέσης σε ισχύ του ν.4070/2012 (Α 82), δεν απαιτείται κατά τη διαδικασία ανανέωσης της περ. β΄ της παρ. 3 του αρ. 95 του ν. 4070/2012 η προσκόμιση του δικαιολογητικού του εδαφίου έκτου της παρ. 3α του άρθρου 95 του νόμου, ήτοι, ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών ή αντίστοιχου πιστοποιητικού ή ακριβές αντίγραφό του, για την απόδειξη της συνδρομής του εδαφίου στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει.

Για τους λοιπούς κατόχους ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου και σε ότι αφορά την εφαρμογή της περ. β΄ της παρ. 3 του αρ. 95 του ν. 4070/2012 (Α 82), διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό του έκτου εδαφίου της παρ. 3α του αρ. 95 του ν. 4070/2012, για την απόδειξη της συνδρομής της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 95 του νόμου, κατατίθεται άπαξ, μόνο κατά την πρώτη, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4850/2021 (Α’ 208), ήτοι την 5.11.2021, αίτηση ανανέωσης της ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ οχήματος, και όχι σε κάθε ανανέωση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ