ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υπόψη: κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη

ΑΘΗΝΑ, 08.09.2020

ΑΡ.ΠΡ.:1585

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για τον τρόπο λειτουργίας Φ.Η.Μ. Ταξί»

          Σύμφωνα με την ΠΟΛ 632/2010 και το άρθρο 638 του Αστικού Κώδικα προβλέπεται η παραχώρηση εκμετάλλευσης προσοδοφόρου πράγματος. Ως εκ τούτου, οι οδηγοί αναλαμβάνουν την εκμετάλλευση του Ταξί, χωρίς να προβούν σε έναρξη επαγγέλματος και αμείβονται με απόδειξη δαπάνης – τίτλο κτήσης. Δεν εργάζονται με την επίβλεψη και τη καθοδήγηση του ιδιοκτήτη-εκμεταλλευτή, αφού λόγω ειδικών συνθηκών είναι αδύνατη η παρακολούθηση-επίβλεψη του οδηγού καθώς εργάζεται μακριά από την έδρα του ιδιοκτήτη-εκμεταλλευτή.

Μεταξύ του ιδιοκτήτη-εκμεταλλευτή και του οδηγού υπογράφεται συμφωνητικό παραχώρησης εκμετάλλευσης προσοδοφόρου πράγματος και ο οδηγός καταβάλλει στον εκμεταλλευτή μία ημερήσια αποζημίωση (βάρδια). Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος (ιδιοκτήτης-εκμεταλλευτής) του φορολογικού μηχανισμού είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον χρήστη (οδηγό).

Στο Ν.4714 /31.07.2020, στο άρθρο 101 ορίζεται ότι:

«αα) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο ΚΑΤΟΧΟΣ-ΧΡΗΣΤΗΣ του φορολογικού μηχανισμού επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίμου που προβλέπεται στα τρία πρώτα εδάφια της περ.α της παρ.12 του άρθρου 54ε…)».

Όπως ερμηνεύεται η διάταξη, εξισώνεται ο κάτοχος με τον χρήστη. Ωστόσο, ενώ αυτό συμβαίνει σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, με το ταξί δεν ισχύει, αφού ο κάτοχος μπορεί να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον χρήστη.

Για τους παραπάνω λόγους σε συνδυασμό με την απόδοση φορολογικής δικαιοσύνης, προτείνουμε την κάτωθι τροποποίηση: Στο άρθρο 54στ, παρ.1, περίπτωση α, υποπ. αα) 2. Σε περίπτωση που ο κάτοχος του φορολογικού μηχανισμού είναι διαφορετικός από τον χρήστη, το ανώτερο πρόστιμο επιβάλλεται στον χρήστη του φορολογικού μηχανισμού.