Περί της τοποθέτησης ήδη πιστοποιηµένου ταξιµέτρου σε αποχαρακτηρισµένο Επιβατηγό ∆ηµοσίας Χρήσης (Ε∆Χ) -ΤΑΞΙ όχηµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αθήνα, 28 Μαϊου 2020
Α30576/1578

 

ΘΕΜΑ: Περί της τοποθέτησης ήδη πιστοποιηµένου ταξιµέτρου σε
αποχαρακτηρισµένο Επιβατηγό ∆ηµοσίας Χρήσης (Ε∆Χ) -ΤΑΞΙ όχηµα.

Σε ό,τι αφορά το εν θέµατι αντικείµενο, επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που το σύστηµα πιστοποιηµένου ταξιµέτρου συνδεδεµένου µε    φορολογική    µηχανή    τοποθετείται    σε αποχαρακτηρισµένο πρώην Επιβατικό ∆ηµοσίας Χρήσης (Ε∆Χ) –ΤΑΞΙ όχηµα που τίθεται σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση άλλου της ίδιας αυτής έδρας – διοικητικής µονάδας (φέρει όµοιες   εξωτερικές   ενδείξεις)   και  σύµφωνα   µε   τους   όρους   και  τις   προϋποθέσεις των περιπτώσεων α και β της παρ. 5 του αρ. 89 του ν. 4070/2012 (Α΄82), όπως ισχύει, δεν απαιτείται   πρακτικό   επιθεώρησης   του   οχήµατος.   Η   σωστή   λειτουργία   του ταξιµέτρου Επιβατικού ∆ηµοσίας Χρήσης (Ε∆Χ) – ΤΑΞΙ οχήµατος διαπιστώνεται µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του  εγκεκριµένου  τεχνίτη  των  εξουσιοδοτηµένων  για  την  τοποθέτηση  και  επισκευή  των ταξιµέτρων συνεργείων, η οποία υποβάλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Α. ΠΟΛΑΚΙΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Α. Παττακο