Περί της σύστασης Πειθαρχικών Συμβουλίων για θέματα Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης ( ΕΔΧ) αυτοκινήτων κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο- Κοινοποίηση αποσπάσματος ΦΕΚ

Σύμφωνα με την παρ. 1  του άρθρου 103  του ν.4070/2012 ( Α’ 82),  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1  του άρθρου 5  του πρόσφατου ν.4530/2018 ( Α’ 59),  στην έδρα κάθε Περιφέρειας συστήνεται,  εντός διμήνου από τη δημοσίευση του ν.4530/2018,  Πειθαρχικό Συμβούλιο διετούς θητείας με τη σύνθεση της παρ. 2  και με αρμοδιότητα τον έλεγχο της τήρησης και την επιβολή κυρώσεων σχετικά με την παράβαση διατάξεων που προβλέπουν πειθαρχικά παραπτώματα των οδηγών,  ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης ( Ε. Δ. Χ.)  αυτοκινήτων κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο,  όπως αυτό διαμορφώνεται από το ν.4530/2018,  τον ν.4070/2012,  τα π. δ. 243  και 244/1987  και κάθε άλλη σχετική περί της λειτουργίας των Ε. Δ. Χ.  οχημάτων διάταξης.

Κάντε κλικ στο παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσε τα: Περί της σύστασης Πειθαρχικών Συμβουλίων για θέματα Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης ( ΕΔΧ) αυτοκινήτων κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο- Κοινοποίηση αποσπάσματος ΦΕΚ.