Παροχή πληροφόρησης περί της λειτουργίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης- ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ) αυτοκίνητων κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Θέμα: Παροχή πληροφόρησης περί της λειτουργίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης- ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ) αυτοκίνητων κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 1557/19.06.2020 επιστολή σας.

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής που αναφέρεται στο εν θέματι αντικείμενο, και προς άρση τυχόν παρερμηνειών, σας πληροφορούμε ότι σχετικές προς την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στους ειδικά για τον σκοπό αυτό καθοριζόμενους χώρους στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) είναι οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 243/1987 και όμοιου άρθρου του 244/1987 (Α’ 104), όπως ισχύουν, με την παρ. 4 του οποίου ορίζεται ότι «τα αυτοκίνητα που προσέρχονται στους σταθμούς τους (πιάτσες) παίρνουν θέση σύμφωνα με τη σειρά προσέλευσής τους» και, όπως ευλόγως συνάγεται, με αυτήν εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό. Στην περίπτωση, ωστόσο, που εξαιρετικές συνθήκες περιορίζουν την βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβάτη (λ.χ. αδυναμία επίλυσης τεχνικού προβλήματος τερματικού αποδοχής καρτών [pos] ή αδυναμία εκτέλεσης της φορτοεκφόρτωσης των αποσκευών του επιβάτη από και προς πεζοδρόμιο λόγω τραυματισμού του οδηγού), αυτός δύναται να επιλέξει άλλο από τα σταθμευμένα στο χώρο στάσης ή στάθμευσης (πιάτσα) τηρουμένης της σειράς προτεραιότητας, ήτοι δύναται να επιβιβασθεί στο αμέσως επόμενο στη σειρά αναμονής Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ όχημα. Σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις αναφέρεται και το σχετικό στην επιστολή σας έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Παρακαλείσθε για την ενημέρωση των μελών σας.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Γ. Πατσιαβός

Ακριβές αντίγραφο
Γ. Σγουραμάνης