Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά µε θέµατα τιµολογίου Επιβατηγών ∆ηµόσιας Χρήσης- ΤΑΞΙ (Ε.∆.Χ.- ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων, κατά το ισχύον θεσµικό πλαίσιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αθήνα, 28Μαϊου2020
oικ Α 30317/1567

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά µε θέµατα τιµολογίου

Επιβατηγών ∆ηµόσιας Χρήσης- ΤΑΞΙ (Ε.∆.Χ.- ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων, κατά το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.

Σχετ.: α. Η υπ’ αριθµ. Α 54501/5518/28.01.2014 (Β’ 227) Υ.Α. «Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα- ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ)».
β. Οι υπ’ αριθμ. Α οικ.61510/5758/30-12-2010 (Β’ 5), Α 35070/3360/22-10-2013 (Β’ 2738) και Α 44656/2521/17 (Β’ 641)Υ.Α.
Σε συνέχεια ερωτηµάτων προς την Υπηρεσία µας αναφορικά µε το εν θέµατι αντικείµενο και, πιο συγκεκριµένα, το εφαρµοζόµενο τιµολόγιο στις περιπτώσεις εκτέλεσης διαδροµών µε σηµείο έναρξης ή λήξης σε Αερολιµένες, Λιµένες, Σιδηροδροµικούς Σταθµούς και Σταθµούς Υπεραστικών Λεωφορείων, διευκρινίζονται ταεξής:

1. Το τιµολόγιο της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν.4070/2012 (Α’ 82), όπως ισχύει, για τα Ε.∆.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκίνητα καθορίζεται και εισπράττεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα της υπ’ αριθµ. Α 54501/5518/28.01.2014(Β’227)απόφασηςτουΥπουργούΥποδοµών,Μεταφορών&∆ικτύων
«ΚαθορισµόςκοµίστρουγιαΕπιβατηγά∆ηµόσιαςΧρήσηςαυτοκίνητα−ΤΑΞΙ(Ε.∆.Χ.−ΤΑΞΙ)».
Με τις διατάξεις της παραγρ. 1 περίπτ. δ’ της ανωτέρω Υ.Α. θεσπίζονται ειδικές επιβαρύνσεις για τις διαδροµές που εκτελούνται από Σιδηροδροµικούς Σταθµούς, Σταθµούς Υπεραστικών Λεωφορείων και Λιµάνια (δ.3) καθώς και από/προς τα Αεροδρόµια της χώρας (δ.4).
2. Επιπλέον, για τις διαδροµές που εκτελούνται µε Ε.∆.Χ.- ΤΑΞΙ οχήµατα εντός της Περιφέρειας Αττικής, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και της ∆.Ε. Καβάλας µε σηµείο έναρξης το οικείο Αεροδρόµιο και σηµείο λήξης οποιοδήποτε σηµείο εντός των οριοθετηµένων µε τις υπ’ αριθµ. Α οικ.61510/5758/30-12-2010 (Β’ 5), Α 44656/2521/17 (Β’ 641) και Α 35070/3360/22-10-2013 (Β’ 2738) Υ.Α. περιοχών, και αντίστροφα, εφαρµόζεται το καθορισµένο µε τις ίδιες αυτές αποφάσεις τιµολόγιο.
Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω Υ.Α., στο εισπρακτέο κόµιστρο συµπεριλαµβάνεται ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας, το δικαίωµα εκκίνησης (πτώση σηµαίας) καθώς και κάθε άλλη οικονοµική επιβάρυνση του επιβάτη (λ.χ. πληρωµή τυχόν διοδίων ή επιβάρυνση λόγω ανάληψης µίσθωσης από/ προς αεροδρόµιο και µεταφοράς αποσκευές).
3. Όπως προκύπτει από το ανωτέρω θεσµικό πλαίσιο, βούληση του νοµοθέτη είναι η πρόβλεψη ειδικών όρων και επιβαρύνσεων επί του καταβαλλόµενου κοµίστρου για την εκτέλεση συγκεκριµένων µόνον διαδροµών µε σηµείο έναρξης ή λήξης, κατά περίπτωση, σε Αερολιµένες,ΛιµένεςκαιΣταθµούς(ΣιδηροδροµικώνκαιΥπεραστικώνΛεωφορείων)γιατην
µεταφορά και την εξυπηρέτηση, ως ευλόγως συµπεραίνεται, επιβατών αεροπορικών, σιδηροδροµικών ή οδικών (µε Υπεραστικά Λεωφορεία) µεταφορών.
Προς τούτο συνηγορεί, σε ό,τι αφορά την εφαρµογή των προβλεπόµενων στις υπ’ αριθµ. Α οικ.61510/5758/30-12-2010 (Β’ 5), Α 44656/2521/17 (Β’ 641) και Α 35070/3360/22-
10-2013 (Β’ 2738) Υ.Α., και το γεγονός ότι οι περιοχές που οριοθετούνται µε τις κείµενες διατάξεις συνιστούν χώρους ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας (ιστορικά κέντρα) αυξηµένου τουριστικού ενδιαφέροντος.
Κατόπιν των ανωτέρω, και λαµβάνοντας υπόψη ότι καθοριστικό στοιχείο για τον υπολογισµό του καταβλητέου κοµίστρου για την εκτέλεση διαδροµής από Ε.∆.Χ. αυτοκίνητο είναι το σηµείο έναρξης-λήξης της διαδροµής / επιβίβασης- αποβίβασης του επιβάτη και όχι η ιδιότητα του επιβάτη (λ.χ. εργαζόµενος στο Αεροδρόµιο ή Σιδηροδροµικό Σταθµό, ταξιδιώτης, επισκέπτης, συνοδός ή άλλο), συνάγονται τα ακόλουθα:
Α. Οι ειδικές επιβαρύνσεις των υποπεριπτ. δ.3 και δ.4 της παραγρ. 1 της υπ’ αριθµ. Α 54501/5518/28.01.2014 (Β’ 227) Υ.Α. εισπράττονται εφόσον η µίσθωση του Ε.∆.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου γίνεται από τους χώρους αφίξεων- αναχωρήσεων στα Λιµάνια, στους Σιδηροδροµικούς Σταθµούς, στους Σταθµών Υπεραστικών Λεωφορείων ή από/προς τους χώρους αφίξεων- αναχωρήσεων των Αερολιµένων, αντίστοιχα, και όχι από ή σε οποιοδήποτε άλλο παρακείµενο στους ανωτέρω χώρους, λ.χ. εµπορικά πάρκα.
Β. Τα προαναφερόµενα εφαρµόζονται αναλογικά στις µισθώσεις Ε.∆.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτων κατά τα οριζόµενα των υπ’ αριθµ. Α οικ.61510/5758/30-12-2010 (Β’ 5), Α 44656/2521/17 (Β’ 641) και Α 35070/3360/22-10-2013 (Β’ 2738) Υ.Α.
Προς διασφάλιση της οµοιόµορφης εφαρµογής του ισχύοντος τιµολογίου από τα Ε.∆.Χ.- ΤΑΞΙ οχήµατα ανά την επικράτεια, παρακαλούµε για την πιστή εφαρµογή της παρούσας.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ι. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Ακριβές Αντίγραφο
Α. Παττακού

1.Τις διατάξεις:

α. των άρθρων εικοστού έκτου και τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), β. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), γ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159), δ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), ζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), η. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ι. της υπ’ αρ. 6631/Υ1/20.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 3009),

ια. της υπ’αρ. ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

2.Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1647).

3.Την από 29.4.2020 εισήγηση της 37ης συνεδρίασης και την από 4.5.2020 εισήγηση της 40ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και τον τρόπο επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους.

4.Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων για τις μετακινήσεις των μαθητών και των επιβατηγών δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά την περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.

5.Τις από 2.5.2020 και 4.5.2020 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

6.Την υπ’ αρ. ΓΔΟΥ/10/6.5.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών

1.α. Κατά τη μετακίνηση των μαθητών λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση με τάξη και χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού.

β. Κάθε δυάδα θέσεων σχολικού λεωφορείου αντιστοιχεί σε έναν μαθητή, ώστε συνολικά να επιτυγχάνεται το ήμισυ της πληρότητας του οχήματος.

γ. Τα οχήματα μεταφοράς μαθητών απολυμαίνονται καθημερινά πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος είτε με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,1% (διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης), ακολουθεί φυσικός αερισμός και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων.

2.Οδηγοί οχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών, συνοδοί, εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.

3.Ειδικά για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που έχουν καθίσματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρουμένων αναλόγως των μέτρων της παρ. 1.

4.Οι περιορισμοί του άρθρου 4 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815/3.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1647), όπως αυτό τροποποιείται με την παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, δεν έχουν εφαρμογή κατά τη μεταφορά των μαθητών.

5.Το παρόν ισχύει έως τις 17.5.2020.

Άρθρο 2

Τροποποίηση μέτρων προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης

1.Η παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27815/3.5.2020κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1647) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α’ 222) μέχρι πέντε (5) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2) επιβατών, πλέον του οδηγού.».

2.Η παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27815/3.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1647) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2) επιβατών, πλέον του οδηγού. Ο μέγιστος αριθμός των δύο επιβατών πέραν του οδηγού ισχύει και για διπλο κάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου Βαν οχήματα, που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 61512/2900/11.12.2002 υπουργικής απόφασης (Β’ 1548).».

3.Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27815/3.5.2020κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1647).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2020