Παράταση προθεσμίας αντικατάστασης άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ με άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2023
Αριθμ. Πρωτ.: 273842

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας αντικατάστασης άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ με άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων – Εφαρμογή της παρ.10 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 62818/2.3.2022 (Β’ 1086) υ.α.

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. 1840/30.08.2023 έγγραφο της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση καινούργιων οχημάτων από τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, καθώς και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην ανεύρεση μεταχειρισμένων οχημάτων από την υπάρχουσα αγορά, επιτρέπεται η αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ με άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων για χρονικό διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, των οριζόμενων στην παρ.10 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 62818/2.3.2022 (Β’ 1086) υ.α. για τα οχήματα που προσκομίζεται Δελτίο Παραγγελίας με ημερομηνία προγενέστερη της 30/06/2023.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ