Παράταση ορίου ηλικίας Ε.Δ.Χ οχημάτων

Νόμος 4764/2020 Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

 

Άρθρο 138.

Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ), ειδικών τουριστικών λεωφορείων, ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό του ν. 4070/2012

1. Αναστέλλεται έως και τις 31.12.2021 η ισχύς του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των αστικών, ημιαστικών και υπεραστικών λεωφορείων των φορέων παροχής του συγκοινωνιακού έργου.

2. Αναστέλλεται έως και τις 31.12.2021 η ισχύς της υποπαρ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α΄ 284), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης.

3. Αναστέλλεται έως και τις 31.12.2021 η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 22212/2008 (Β΄ 2267) κοινής απόφασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων.

4. Στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) αντικαθίσταται η φράση «για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με αναδρομική ισχύ δύο (2) ετών» από τη φράση «από τις 30.3.2016 έως και τις 31.12.2021» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Αναστέλλεται από τις 30.3.2016 έως και τις 31.12.2021 η ισχύς των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατηγών δημόσιας χρήσης ΤΑΞΙ.»

5. Η υποπερ. γ΄ της περ. 3 της υποπαρ. Η2΄ της παρ. Η΄ του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους, εφόσον αυτή δεν διαφέρει από την ημερομηνία κατασκευής τους πάνω από ένα (1) έτος, και για τα ανοικτού τύπου τα δώδεκα (12) έτη.»

6. Αναστέλλεται έως και τις 31.12.2021 η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης που εκτελούν το έργο της μεταφοράς μαθητών.