Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊός).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αθήνα, 20 Μαϊου 2020
οικ Α 28720/1522

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊός).

Σχετ.: α. Ο ν.4682/2020 (Α’ 76) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A’ 55) και γ) της    από    14.3.2020     Π.Ν.Π.    «Κατεπείγοντα    μέτρα    αντιμετώπισης    της    ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) και άλλες διατάξεις».
β. Η υπ’ αριθμ. οικ Α 19597/1031/20.03.2020 (ΑΔΑ: ΨΔΓΩ465ΧΘΞ-1ΜΨ) Εγκύκλιος του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
γ. Η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/08.05.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ)
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε συνέχεια της ανωτέρω β’ σχετικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στο πλαίσιο της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και των σχετικών μέτρων για την αποφυγή συνωστισμού στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ανά την επικράτεια για την προστασία της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και τη διευκόλυνση των πολιτών, ιδιαιτέρως αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, σας γνωρίζουμε περαιτέρω τα εξής:

1. Παρατείνεται αυτοδικαίως έως και την 31η Ιουλίου 2020 η ισχύς των ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων των οποίων η λήξη έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις 16.03.2020 έως και τις
31.07.2020.

2. Παρακαλούνται οι κάτοχοι ειδικών αδειών οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ανανέωση της ισχύος των ανωτέρω ειδικών αδειών λαμβάνοντας υπόψη και τηρώντας αυστηρά τα οριζόμενα της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/08.05.2020 (ΑΔΑ:
ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (γ’ σχετ) περί της υποδοχής κοινού και της προσέλευσης αυτών στις δημόσιες υπηρεσίες μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού), διατηρουμένων σε ισχύ των όσων μέχρι στιγμής ισχύουν σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ι. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Ακριβές Αντίγραφο
Ι. Τζανέτος