Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου Ε.Δ.Χ. Ταξί

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’ αρ. 408948/22-12-2022 εγκύκλιος του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 9ΠΦΗ465ΧΨΞ-75Ε)
β) Η υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 υ.α. «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β’ 1003)
γ) Το υπ’ αρ. 1794/3-1-2023 αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΤΑΞΙ & Αγοραίων.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την (α) σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αναφορικά με την παράταση του ορίου ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία λεωφορείων και επιβατηγών οχημάτων.
Η ισχύς των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου των αναφερόμενων στην ανωτέρω εγκύκλιο οχημάτων, η οποία έχει περιοριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3(α) του άρθρου 4 της (β) σχετικής υ.α., παρατείνεταΙ αυτοδίκαια έως τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την αναγραφόμενη στο ΔΤΕ ημερομηνία διενέργειας τεχνικού ελέγχου και όχι πέραν από τις 31-12-2023.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στις ακόλουθες διαδρομές:
• Μεταφορές → Τεχνικός Έλεγχος & Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων → Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων → Έλεγχος Συστημάτων Οχημάτων → Οχήματα → ΤΑΞΙ και
• Μεταφορές → Τεχνικός Έλεγχος & Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων → Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων → Έλεγχος Συστημάτων Οχημάτων → Οχήματα → Λεωφορεία
και μπορείτε να την αναζητήσετε στους αντίστοιχους υπερσυνδέσμους:
• https://www.yme.gr/metafores/texnikos-elegxos-egkatastaseis-eksypiretisis-oximaton/texnikos- elegxos-oximaton/elegxos-systimaton-oximaton/oximata/item/9511-taksi και
• https://www.yme.gr/metafores/texnikos-elegxos-egkatastaseis-eksypiretisis-oximaton/texnikos- elegxos-oximaton/elegxos-systimaton-oximaton/oximata/item/9509-leoforeia.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ