𝝢𝝚𝝖 𝝥𝝦𝝤𝝨𝝮𝝦𝝞𝝢𝝜 𝝥𝝖𝝦𝝖𝝩𝝖𝝨𝝜 𝝚𝝮𝝨 𝟯𝟭 𝝞𝝤𝝪𝝠𝝞𝝤𝝪 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝝡𝝚 𝝙𝝪𝝤 𝝥𝝦𝝤Ϋ𝝥𝝤𝝝𝝚𝝨𝝚𝝞𝝨

𝝢𝝚𝝖 𝝥𝝦𝝤𝝨𝝮𝝦𝝞𝝢𝝜 𝝥𝝖𝝦𝝖𝝩𝝖𝝨𝝜 𝝚𝝮𝝨 𝟯𝟭 𝝞𝝤𝝪𝝠𝝞𝝤𝝪 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝝡𝝚 𝝙𝝪𝝤 𝝥𝝦𝝤Ϋ𝝥𝝤𝝝𝝚𝝨𝝚𝝞𝝨

Νόμος 5106/2024 – ΦΕΚ Α 63/01.05.2024

Άρθρο 138: Ρυθμίσεις για την κυκλοφορία των επιβατηγών δημοσίας χρήσης οχημάτων «ΤΑΞΙ» που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας απόσυρσης έως και την 30ή Απριλίου 2024

Οχήματα, για τα οποία έχει ανασταλεί έως και την 30ή Απριλίου 2024, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 5079/2023 (Α’ 215), η ισχύς των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατηγών δημόσιας χρήσης οχημάτων «ΤΑΞΙ», καθώς και οχήματα των οποίων το ανωτέρω όριο λήγει από 1η Μαΐου 2024 έως 31η Ιουλίου 2024, δύνανται να κυκλοφορούν έως και την 31η Ιουλίου 2024, εφόσον:

α) οι ιδιοκτήτες ή οι οδηγοί αυτών έχουν στην κατοχή τους και επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο, Δελτίο Παραγγελίας ή άλλο σχετικό αποδεικτικό έγγραφο αγοράς οχήματος που θα αντικαταστήσει το προς απόσυρση όχημα, το οποίο φέρει ημερομηνία έως και την 30ή Απριλίου 2024 και σχετικό τραπεζικό αποδεικτικό καταβολής προκαταβολής ίσης τουλάχιστον με το είκοσι τοις εκατό (20%) της αξίας του νέου αυτού οχήματος, με ημερομηνία έως και την 30ή Απριλίου 2024, ή

β) οι ιδιοκτήτες αυτών, θεμελιώνουν από 1ης Μαΐου 2024 έως 31ης Ιουλίου 2024 δικαίωμα συνταξιοδότησης, το οποίο αποδεικνύεται, εφόσον ζητηθεί, με την επίδειξη αίτησης συνταξιοδότησης ή άλλου σχετικού δημόσιου εγγράφου.