ΑΡΘΡΟ 18

10. Η παρ. 5 του άρθρου 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (κ.ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως ισχύει,και η παρ. 5 του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (κ.ν. 3584/ 2007, Α΄ 143), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Ο υπάλληλος επιτρέπεται να αποκτά αυτοκίνητο

δημοσίας χρήσεως ή να εκμεταλλεύεται αυτό με εκμίσθωση,

εφόσον απέκτησε τούτο είτε με γονική παροχή

είτε λόγω κληρονομικής διαδοχής είτε λόγω δωρεάς

εν ζωή από συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως β΄

βαθμού ή από σύζυγο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα τεχνικής φύσης που αφορούν τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και την εκμετάλλευση δημοσίας χρήσης

αυτοκινήτου στις περιπτώσεις αυτού του άρθρου.»