Καθορισμός κανόνων εφαρμογής της ολικής εκμίσθωσης Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με οδηγό μέσω προκρατήσεως

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. 1 της Υποπαραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α ́222),όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 80 του ν. 5039/2023 (Α’ 83),
β) των άρθρου 13, 18, 20 και 21 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α ́59)
γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως του Κεφαλαίου ΣΤ’ και της παρ. 19 του άρθρου 107 του νόμου αυτού,
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ε) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
στ) της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α ́208),
1
ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α ́119),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121 & Α ́126 για διόρθωση σφάλματος), θ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών» (Α ́151),
ι) της υπ’ αριθμ. Υ1/1-03-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας, Γεώργιο Γεραπετρίτη» (Β’ 1181), ιδίως της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτής,
ια) της υπ’ αριθμ. 102555/2-04-2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β ́ 2133),
ιβ) της υπ. αριθμ οικ.Α/50427/2440/18 απόφασης «Διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητων με οδηγό τη ςπερίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’/222), όπως ισχύει» (Β’ 4535),
ιγ) της υπ. αριθμ οικ.Α/46629/2215/18 απόφασης «Καθορισμός κανόνων λειτουργίας για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 219Α του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως ισχύει» (Β’ 2311),
2. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα εφαρμόζεται στις συμβάσεις ολικής εκμίσθωσης Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με οδηγό μέσω προκρατήσεως του τρίτου εδαφίου της περ. 1 της Υποπαραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).

Άρθρο 2
Κανόνες εφαρμογής
1. Ως ώρα έναρξης της μίσθωσης λογίζεται η ώρα αναχώρησης του Ε.Ι.Χ. οχήματος από το σημείο έναρξης της μίσθωσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4530/2018 (Α’ 59)
2. Όλα τα στοιχεία της σύμβαση ολικής εκμίσθωσης των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό αναρτώνται υποχρεωτικώς με ευθύνη των εκμισθωτών ή σε περίπτωση διαμεσολάβησης κατά το άρθρο 13 του ν. 4530/2018 και των φορέων διαμεσολάβησης, στο Ψηφιακό Μητρώο των άρθρων 18 και 20 του Ν. 4530/2018, τουλάχιστον τρεις (3) ώρες προ της ώρας έναρξης αυτής.
3. Απαγορεύεται στα οχήματα του άρθρου 1 η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσέγγιση πελατών όταν αυτά βρίσκονται σε κίνηση ή σε οποιουσδήποτε χώρους στάσης και στάθμευσης.

Άρθρο 3
Διοικητικές κυρώσεις
Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 2 επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα ελέγχου, ήτοι την Αστυνομία και το Λιμενικό – Ελληνική Ακτοφυλακή για τους χώρους ευθύνης του, καθώς και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τα πρόστιμα της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 4530/2018.

Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ. αριθμ οικ.Α/46629/2215/18 απόφαση «Καθορισμός κανόνων λειτουργίας για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 219Α του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως ισχύει» (Β’ 2311).

Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Μιχαήλ Παπαδόπουλος