Η επόμενη μέρα για τον κλάδο των επιβατικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αγαπητοί συνάδελφοι

Εύχομαι αυτές οι άγιες μέρες να βρουν εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα υγιή και ασφαλή. Όλο αυτό το διάστημα η Ομοσπονδία προσπάθησε να εξασφαλίσει για τους συναδέλφους την ένταξη -όλων ανεξαιρέτως – στα οικονομικά μέτρα στήριξης της κυβέρνησης. Παράλληλα προσπαθεί να δίνει λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που παρουσιάζονται λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών κάτω από τις οποίες δουλεύουμε. Ταυτόχρονα :

  1.  Η Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α είναι σε καθημερινή επαφή με την IRU (Παγκόσμιος Οργανισμός Μεταφορών) και τις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες Ταξί προκειμένου να αντιμετωπιστούν με συνέπεια, μεθοδικότητα και από κοινού οι παρενέργειες από τα περιοριστικά μέτρα λόγω του κορονοϊού. Οι πρώτες δράσεις αποτυπώνονται στο κείμενο που ακολουθεί :

COVID-19 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Προσωρινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να επιτρέψει στα κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν περαιτέρω την οικονομία.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα προσωρινό πλαίσιο για να επιτρέψει στα κράτη μέλη να υποστηρίξουν περαιτέρω την οικονομία μετά το ξέσπασμα του COVID-19. Αυτό το προσωρινό πλαίσιο θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η βιομηχανία μεταφορών χαρακτηρίζεται σαφώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως τομέας ο οποίος επηρεάζεται από την κρίση της υγείας.

Το Προσωρινό Πλαίσιο θα βοηθήσει στη στόχευση της στήριξης στην οικονομία της ΕΕ, περιορίζοντας παράλληλα τις αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο ανταγωνισμού στην Ενιαία Αγορά παρέχοντας, για παράδειγμα, άμεσες επιχορηγήσεις, επιστρεπτέες προκαταβολές, φόρους ή πλεονεκτήματα πληρωμών έως 800.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Κρατικές εγγυήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης των τραπεζών σχετικά με την παροχή δανείων και δάνεια με ευνοϊκά επιτόκια σε εταιρείες. Το Προσωρινό Πλαίσιο διέπει την κρατική στήριξη μέσω καθεστώτων ενισχύσεων. Ως καθεστώς ενισχύσεων νοείται ένα εθνικό πλαίσιο που επιτρέπει στο κράτος τη χορήγηση και ενίσχυση σε μεγάλο αριθμό εταιρειών, κατόπιν ιδιωτικών αιτήσεων και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το σύστημα.

Ωστόσο, δεδομένου του περιορισμένου μεγέθους του προϋπολογισμού της ΕΕ, η κύρια απάντηση θα εξακολουθήσει να προέρχεται από τα κράτη μέλη μέσω των εθνικών προϋπολογισμών του εκάστοτε μέλους. Το Προσωρινό Πλαίσιο συμπληρώνει τις πολλές άλλες δυνατότητες που είναι ήδη διαθέσιμες στα κράτη μέλη, με σκοπό να μετριάσουν τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της επιδημίας COVID-19, σύμφωνα με τις κρατικές ενισχύσεις και τους κανόνες της ΕΕ.

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Κατά γενικό κανόνα, απαγορεύεται στα κράτη μέλη να χορηγούν ενισχύσεις σε εταιρείες, στηριζόμενα στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ (άρθρο 107).

Με εξαίρεση, λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικών περιστάσεων που βιώνει ο Ευρωπαίος σήμερα, η Επιτροπή εξέδωσε το Προσωρινό Πλαίσιο που επιτρέπει τη χορήγηση ορισμένων τύπων κρατικών ενισχύσεων για την αποκατάσταση στην έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες. Το Προσωρινό Πλαίσιο προβλέπει πέντε είδη ενισχύσεων:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τα κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιήσουν τα σχέδια για την καθιέρωση καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν επιτρέπεται να εφαρμόζουν τα μέτρα στήριξης έως ότου η Επιτροπή εκδώσει την έγκρισή της. Συνήθως η διαδικασία έγκρισης μπορεί να είναι χρονοβόρα, αλλά σε εξαιρετικές περιστάσεις όπως αυτή που διακυβεύεται, η Επιτροπή θα ενεργήσει άμεσα. Για παράδειγμα, πολλά συστήματα κοινοποιήθηκαν στη Δανία στο πλαίσιο του Κορωνοϊού, τα οποία εγκρίθηκαν μέσα σε λίγες μέρες.

Μετά την έγκριση του καθεστώτος, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή τον κατάλογο των ενισχύσεων με μέτρα που έχουν θεσπιστεί βάσει του εγκεκριμένου καθεστώτος. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ενίσχυση που χορηγήθηκε, εάν οι όροι που καθορίζονται στην απόφαση έγκρισής τους είναι διαφορετικοί με αυτούς της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διατηρεί σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του συστήματος.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Τα μέλη της IRU ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τις εθνικές κυβερνήσεις τους και να παρακολουθήσουν τα διαθέσιμα προγράμματα στήριξης, ελέγχοντας πιο συγκεκριμένα την υποστήριξη που παρέχεται σε εταιρείες στον τομέα των μεταφορών. Η IRU θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν εθνικά γραφεία βοήθειας σε θέματα χρηματοδότησης, υποστήριξης και ενημέρωσης των μελών.

Τα Μέλη της IRU παρακαλούνται να ενημερώσουν τη Γραμματεία της IRU (sagar.singamsetty@iru.org), προκειμένου να υποστηριχθούν από τα μέτρα που διατίθενται στον τομέα μας για τις αντίστοιχες χώρες, ώστε να διευκολυνθεί μια γενική επισκόπηση και ανταλλαγή απόψεων ως προς τις βέλτιστες πρακτικές. (Η Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α έχει ήδη ενημερώσει την Γραμματεία της IRU για τα οικονομικά μέτρα στήριξης της ελληνικής κυβέρνησης και συμμετέχει στον διάλογο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος των επιβατικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση .)

Επιπλέον, εάν τα μέλη του IRU αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στο οικονομικό τομέα στήριξης, είναι σημαντικό να το γνωστοποιήσουν στη Γραμματεία της IRU και να προβληθούν οι ανησυχίες αμέσως στην Επιτροπή.

Τα μέτρα οικονομικής στήριξης είναι το κλειδί για τη διατήρηση των επιχειρήσεων στον κλάδο των μεταφορών και η IRU είναι ο εγγυητής, επαναλαμβάνοντας αυτήν την πτυχή μέσω προσπαθειών υπεράσπισης. Η IRU θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις τρέχουσες εξελίξεις και θα εκφράσει τις ανησυχίες του κλάδου προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι επιχειρηματικές ανάγκες ικανοποιούνται με επαρκή και ταχεία ανταπόκριση από τις ρυθμιστικές αρχές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

  1. Είναι σε καθημερινή επαφή με όλα τα σωματεία της χώρας και πάντα διαθέσιμη να βοηθήσει και να καθοδηγήσει σε οτιδήποτε χρειαστεί.
  2. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον υφυπουργό Μεταφορών κ. Κεφαλογιάννη, η Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α ζήτησε την διαμεσολάβηση του, προκειμένου να ενταχθούν στα οικονομικά μέτρα στήριξης της κυβέρνησης και οι οδηγοί ταξί που εργάζονται με σύμβαση προσοδοφόρου πράγματος.

Εύχομαι, Καλή Ανάσταση σε όλους. Υγεία και ευτυχία σε σας και στις οικογένειές σας.

Ο πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α

Μάκης Κασιδιάρης