Εκμίσθωση Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητων με οδηγό

Σε συνέχεια ερωτημάτων και αναφορών που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με το τρόπο μεταφοράς επιβατών με Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ). αυτοκίνητα που εκμισθώνονται με οδηγό, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1. Το έργο της μεταφοράς επιβατών με Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα που εκμισθώνονται με οδηγό αφορά στην ολική εκμίσθωση αυτού μέσω προκρατήσεως, με αντίστοιχη σύμβαση συγκεκριμένης ελάχιστης διάρκειας και συγκεκριμένου ελάχιστου τιμήματος, απαγορευομένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά. Οι διατάξεις που αφορούν σε αυτό περιλαμβάνουν την Υποπαράγραφο Η2 του Ν. 4093/2012 (Α’ 222) και το άρθρο 21 του Ν. 4530/2018 (Α’ 59). Περαιτέρω, θέματα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για την ενοικίαση Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητων με οδηγό, ρυθμίζονται με τα άρθρα 13, 18 και 20 του Ν. 4530/2018. Σχετική είναι και η υπ. αριθμ. Α/50427/2440/2018 «Διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητων με οδηγό της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’/222) όπως ισχύει» (Β’ 4535) ΥΑ.
2. Υπενθυμίζεται ότι όλες οι συμβάσεις εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχήματος με οδηγό αναρτώνται στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το Μητρώο αυτό επιτρέπει, προ της παρόδου της εκ του νόμου οριζόμενης ελάχιστης διάρκειας της σύμβασης, την τροποποίηση των στοιχείων που έχει καταχωρηθεί. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνεται και η ημερομηνία και ώρα έναρξης.
Συνεπώς, δεν υπάρχει κώλυμα και μπορεί να τροποποιηθεί η καταχωρηθείσα ημερομηνία και ώρα έναρξης ανηρτημένης σύμβασης ενοικίασης Ε.Ι.Χ. οχήματος με οδηγό, πριν τη λήξη της, σε περίπτωση καθυστερήσεων στις αφίξεις στις πύλες εισόδου της χώρας.
3. Το μεταφορικό έργο των Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων συνίσταται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α’ 82), στην εκτέλεση διαδρομών, όπου έναρξη αυτής θεωρείται το σημείο επιβίβασης του επιβάτη και τέλος αυτής είναι το σημείο αποβίβασης του επιβάτη (άρθρο 82). Ο επιβάτης έχει υποχρέωση καταβολής κομίστρου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 105, όπως ειδικότερα καθορίζεται με την υπ. αριθμ. 191200/2022 (Β’ 3136) απόφαση.
4. Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο προκύπτει ότι η εκτέλεση διαδρομών για τη μεταφορά επιβατών αποτελεί έργο που έχει ανατεθεί αποκλειστικά στα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα. Το έργο των Ε.Ι.Χ αυτοκίνητων που εκμισθώνονται με οδηγό συνίσταται στην μεταφορά επιβατών μέσω σύμβασης μίσθωσης με την οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, το σημείο έναρξης, το σημείο επιβίβασης του επιβάτη, η διάρκεια και το τίμημα της μίσθωσης. Επισημαίνεται ότι στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την εκμίσθωση (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητων με οδηγό δεν υπάρχει πρόβλεψη καταγραφής σημείου αποβίβασης, ́Αρα η μίσθωση επιβατικού οχήματος με οδηγό πρέπει να γίνεται με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία δεδομένου ότι ο επιβάτης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης έχει δικαίωμα επιλογής του τόπου προορισμού του εντός της προβλεπόμενης διάρκειας της μίσθωσης .
5. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις υπ. αριθμ. Α/50427/2440/2018 ΚΥΑ και της περ. 5Α της υποπαραγράφου Η2 του ν.4093/2012, ο οδηγός πρέπει να φέρει εντός του οχήματος είτε αντίγραφο της σχετικής έγγραφης σύμβασης που η επιχείρηση συνάπτει με τον μισθωτή είτε τη σχετική διατακτική ταξιδιού/μεταφοράς (voucher) που εκδίδονται από το τουριστικό γραφείο.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ