ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) ΕΔΧ οχημάτων

ΣΧΕΤ.: α) Ο ν. 4530/2018 (Α΄ 59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.» β) Ο ν. 4764/2020 (Α΄ 256) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.»

γ) Η υπ’ αριθμ. οικ.19111/192/2019 (Β΄ 1003 Β) υ.α. «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ).»

Κατόπιν ερωτημάτων από ομοσπονδίες Επιβατηγών Οχημάτων Δημοσίας Χρήσης (ΤΑΞΙ) της χώρας μας, για την παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) ΕΔΧ οχημάτων, που σχετίζεται με το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 3α του άρθρου 4 της (γ) σχετ. απόφασης και προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 14 του (α) σχετ. νόμου, όπου η απόσυρση λόγο ηλικίας από την κυκλοφορία των ΕΔΧ οχημάτων λήγει στις 31/03/2021, έχουν εκδοθεί από τα ΚΤΕΟ της χώρας ΔΤΕ με ημερομηνία ισχύος μικρότερης της ετήσιας διάρκειας που προβλέπεται για τα ΕΔΧ οχήματα που δεν υπερβαίνει τις 31/03/2021.

2. Επειδή η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία απόσυρσης, παρατάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 138 του (β) σχετ. νόμου μέχρι τις 31/12/2021, εφαρμόζονται τα εξής ανά περίπτωση ημερομηνίας διενέργειας τεχνικού ελέγχου

α) Για όσα οχήματα έχει διενεργηθεί τεχνικός έλεγχος έως και 31/12/2020 και έχει εκδοθεί ΔΤΕ που ισχύει μέχρι τις 31/03/2021, παρατείνεται η ισχύς του ΔΤΕ έως τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία του προηγούμενου ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 3 περ. α’ του άρθρου 4 της (γ) σχετικής.

Παράδειγμα: Για ΕΔΧ που ελέγχθηκε σε ΚΤΕΟ στις 15/09/2020 και εφοδιάστηκε με ΔΤΕ ισχύος έως τις 31/03/2021, παρατείνεται η ισχύς του ΔΤΕ μέχρι τις 15/09/2021.

β) Για όσα οχήματα έχει διενεργηθεί τεχνικός έλεγχος από 01/01/2021και μετέπειτα, τα ΔΤΕ που έχουν εκδοθεί ισχύουν μέχρι τις 31/12/2021.

Παράδειγμα: Για ΕΔΧ που ελέγχθηκε σε ΚΤΕΟ στις 18/01/2021 το ΔΤΕ που εκδόθηκε ισχύει έως τις 31/12/2021.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ