Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών

Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4599/2019 (ΦΕΚ Α΄ 40) για θέματα λειτουργίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, εκτέλεσης Δημοτικής Συγκοινωνίας και διαγραφής ανεξόφλητων προστίμων στις αστικές συγκοινωνίες.

Κατόπιν θέσεως σε ισχύ του ν. 4599/2019 (Α΄40) «Διαδικασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» και σε ό,τι αφορά τα άρθρα 21 και 49 με τα οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν Ε.Δ.Χ. οχήματα, το άρθρο 48 αναφορικά με θέματα εκτέλεσης Δημοτικής Συγκοινωνίας κατά τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και το άρθρο 23 σχετικά με την διαγραφή ανεξόφλητων προστίμων για τη μη καταβολή του νόμιμου κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21, με τις οποίες προστίθενται εδάφια στην παρ. 7 του αρ. 91 του ν. 4070/2012 (Α΄82), θεσπίζονται τα είκοσι (20) έτη ως όριο απόσυρσης από την κυκλοφορία των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που προορίζονται για τη μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Δ.Χ.– ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ). Ο υπολογισμός των ανωτέρω ορίων απόσυρσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ αριθ. οικ. Α 20500/1437/11-5-2016 (ΑΔΑ: 6ΒΡΩ4653ΟΞ-ΩΒΥ) Εγκυκλίου του Υπουργείου. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να τροποποιείται ο χρόνος απόσυρσης από την κυκλοφορία των εν λόγω Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Κατά τις διατάξεις των παρ. 2 και παρ. 3 του ίδιου άρθρου, με τις οποίες τροποποιούνται σχετικές διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4070/2012 (Α΄ 80), όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59), στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίου συνιστάται ανά διετία και με διετή θητεία Πειθαρχικό Συμβούλιο για θέματα Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε κάθε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, λόγω της μεγάλης αυτοκινήτων σε κάθε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, λόγω της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς των νησιωτικών Περιφερειών.

Κατόπιν θέσεως σε ισχύ της ρύθμισης της παρ. 4 του άρθρου 21, με την οποία προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν.4530/2018 (Α’ 59), προκύπτει ότι σε περιπτώσεις παραβάσεων που τελέσθηκαν πριν από την ισχύ των διατάξεων του Κεφαλαίου 1 του ν.4530/2018 και όπου η εκμετάλλευση του Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου έχει παραχωρηθεί, όπως αποδεικνύεται από σχετική σύμβαση ή συμβολαιογραφική πράξη, από τον ιδιοκτήτη σε εκμεταλλευτή, τότε οι προβλεπόμενες από το προηγούμενο νομικό καθεστώς διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα που κατά το προηγούμενο νομικό καθεστώς επιβάλλονταν στους ιδιοκτήτες, επιβάλλονται στους εκμεταλλευτές των Ε.Δ.Χ οχημάτων. Η εν λόγω διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από τη δημοσίευση του ν. 4530/2018, ήτοι από την 30η Μαρτίου 2018, καθώς τροποποιείται ο ίδιος αυτός νόμος και αφορά τα διαπραχθέντα πειθαρχικά παραπτώματα που εξετάστηκαν σύμφωνα με το προηγούμενο του ν. 4530/2018 θεσμικό πλαίσιο καθώς, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν.4599/2019, επιδιώκεται η ομοιόμορφη επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 49 τροποποιείται το άρθρο 19 του ν.4530/2018. Ειδικότερα,

προστίθεται νέα παρ. 5 με την οποία ρυθμίζονται, συμπληρωματικά προς τα οριζόμενα της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.4530/2018, οι περιπτώσεις όπου ο πωλητής του αυτοκινήτου και του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. όχημα στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος δεν αποτελεί, κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της κυριότητας ΕΔΧ οχημάτων και για ασφαλιστικούς λόγους (λ.χ. λόγω συνταξιοδότησης, εγκατάστασης σε χώρα του εξωτερικού) δικαιούχος κατοχής άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. οχήματος.

Οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 αφορούν θέματα ασφαλιστικών εισφορών κατά τη μεταβίβαση κυριότητας του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης αυτού σε σύζυγο ή τέκνο και κατά την αντικατάσταση του ΕΔΧ οχήματος. Πιο συγκεκριμένα:

Με την παρ. 6 σύζυγος ή τέκνο στους οποίους μεταβιβάζεται η κυριότητα του Ε.Δ.Χ. οχήματος και το δικαίωμα χρήσης αυτού απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας. Τυχόν ασφαλιστικές οφειλές αναλαμβάνονται από τα πρόσωπα αυτά και ρυθμίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα της ανωτέρω διάταξης.

Με την παρ. 7 ορίζεται ότι για την αντικατάσταση Ε.Δ.Χ οχήματος, το οποίο προηγουμένως οφείλει να έχει αποχαρακτηρισθεί, δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Με την παρ. 8 ρυθμίζονται θέματα συνταξιοδότησης ασφαλισμένων στον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα. Ειδικότερα, κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης δεν απαιτείται κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και της ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ οχήματος και η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησης. Οι ασφαλισμένοι που, κατά την έναρξη χορήγησης της σύνταξης, συνεχίζουν την απασχόληση τους, διέπονται από τις διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.

3. Με το άρθρο 48 του ν. 4599/2019 (Α’ 40), τροποποιείται ο ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (A΄114) και προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 83 αυτού, με το οποίο ορίζεται ότι για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου του σχετικού άρθρου δεν απαιτείται, προηγουμένως η έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 1 της οικ.Β.54871/4060/2003 (Β΄ 1364) για το χαρακτηρισμό της περιοχής ως αστικής, κατά τις οριζόμενες στην ίδια παράγραφο της ΥΑ προϋποθέσεις.

Καθίσταται σαφές ότι η ανωτέρω διάταξη περιορίζεται μόνον στην εφαρμογή του εκτελούμενου συγκοινωνιακού έργου των Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 83 του ν.3463/2006 και εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή, όπως τούτο διαπιστώνεται αρμοδίως, και όχι στο εκτελούμενο έργο των τακτικών επιβατικών γραμμών των φορέων συγκοινωνιακού έργου του ν.2963/2001 (Α’ 268) για το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση χαρακτηρισμού μιας περιοχής ως αστικής κατά τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. οικ.Β.54871/4060/2003 (Β΄ 1364) ΥΑ.

4. Με το άρθρο 23 του ν. 4599/2019 θεσπίζεται η διαγραφή ανεξόφλητων προστίμων στις αστικές οδικές μεταφορές επιβατών. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η ταμειακή βεβαίωση και η λήψη αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης και είσπραξης των αντιστοιχούντων ποσών σε βάρος των κληρονόμων θανόντος προσώπου, στο οποίο έχει επιβληθεί πρόστιμο για τη μη καταβολή του νόμιμου κομίστρου στις προαναφερόμενες αστικές συγκοινωνίες, καθώς παύει η διαδικασία είσπραξης των ήδη βεβαιωμένων ποσών.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α. ΒΟΥΡΔΑΣ