ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΥΑ υπ. αριθμ. οικ.A/79574/5488/16/2017: «Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α΄ 222)» (Β’ 4587)

Με την υπ. αριθ. Δ30/Α3/351841/2021 (Β’ 5703) ΚΥΑ καταργήθηκε η υποενότητα 1.4 του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήματος III του π.δ. 51/2012 (Α’ 101),καθώς, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), δεν απαιτείται πλέον οι ιδιώτες ιατροί να συμβληθούν με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να διενεργούν τις ιατρικές εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών και οδηγών. Η ανωτέρω τροποποίηση συμπαρασύρει και καταργεί την απαίτηση της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ. αριθμ. οικ.A/79574/5488/16/2017 (Β’ 4587) ΥΑ περί διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπου κατατίθεται η αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Συνεπώς, ο ενδιαφερόμενος μπορεί πλέον να επιλέγει οποιονδήποτε ιδιώτη ιατρό, των ειδικοτήτων που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της ΥΑ υπ. αριθμ. οικ.A/79574/5488/16/2017, που διατηρεί νόμιμο ιατρείο στη Χώρα ή από οποιονδήποτε ιατρό των ιδίων ειδικοτήτων, ο οποίος συμμετέχει ή είναι μέλος ιατρικής εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχει την έδρα της στη Χώρα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ