ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αθήνα, 09 Απριλίου 2020
οικ. Α 22970/1220
Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Έκτακτα μέτρα για τα πρόσωπα που διαθέτουν Τουριστικά Τραίνα και τα Σχολικά Λεωφορεία Ιδιωτικής Χρήσης οχήματα – Διευκρινίσεις επί θεμάτων μεταφοράς επιβατών στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19.
Σχετ.: α. Η υπ’ αριθμ. οικ. 21496/1099/31.03.2020 (ΑΔΑ: 9Κ5Ψ465ΧΘΞ-ΑΚΠ) Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
β. Η υπ’ αριθμ. οικ. 21656/1115/01.04.2020 (ΑΔΑ: 9ΚΡ9465ΧΘΞ-ΔΟ4) Εγκύκλιος του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
γ. Η υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π/οικ.20036/22.03.2020 (Β’ 986) κ.υ.α., όπως ισχύει.

Σε συνέχεια των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν με τα α’ και β’ σχετικά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης κατάστασης από την εμφάνιση της πανδημίας του COVID-19 και για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών αυτής καθώς και τη διασφάλισης της ομαλής λειτουργία της αγοράς και της επιχειρηματικότητας, πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. οικ. 21496/1099/31.03.2020 (ΑΔΑ: 9Κ5Ψ465ΧΘΞ-ΑΚΠ) Εγκυκλίου του Υπουργείου περί της δυνατότητας προσωρινής ακινησίας δια της κατάθεσης των στοιχείων (άδεια και πινακίδες) κυκλοφορίας των οχημάτων εφαρμόζοντας τη διαδικασία του άρθρου 1 της ΥΑ Φ.10035/2523/131/16 (Β΄2896) επεκτείνεται στους φορείς ή επιχειρήσεις που έχουν, κατά την κείμενη νομοθεσία, ταξινομήσει Τουριστικά Τραίνα καθώς και στις σχολικές μονάδες, εκπαιδευτικές δομές και φορείς που έχουν ταξινομήσει Λεωφορεία Ιδιωτικής Χρήσης για την μεταφορά των μαθητών (σχολικά). Η προσωρινή ακινησία που χορηγείται σύμφωνα με τα ανωτέρω διαρκεί έως τις 31.05.2020 και δύναται να παραταθεί, εφόσον οι έκτακτες συνθήκες το επιβάλουν.

2. Εξυπακούεται ότι οι πολίτες που για τις κατ’ εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρου πρώτου υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π/οικ.20036/22.03.2020 (Β’ 986) κ.υ.α. μετακινήσεις τους επιβιβάζονται κατά τα οριζόμενα της υπ’ αριθμ. οικ. 21656/1115/01.04.2020 (ΑΔΑ: 9ΚΡ9465ΧΘΞ-ΔΟ4) Εγκύκλιου του Υπουργείου σε κάθε είδους οδικό μεταφορικό μέσο ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, λ.χ. Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ, Κ.Τ.Ε.Λ., εκμισθωμένα Ε.Ι.Χ. με οδηγό κλπ, φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους και επιδεικνύουν σε τυχόν έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και την προβλεπόμενη βεβαίωση κίνησης (τύπου Α ή Β), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

3. Ειδικώς, λαμβάνοντας υπόψη τους επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην περίπτωση εκτέλεσης διαδρομής από Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ) όχημα όπου η μόνιμη κατοικία/σημείο αποβίβασης του επιβάτη είναι, κατά τα οριζόμενα στο ν.4070/2012 (Α’ 82), σε σημείο εκτός των ορίων της έδρας- διοικητικής μονάδας του οχήματος, τότε ο επιβάτης οφείλει, επιπροσθέτως, να φέρει και να επιδεικνύει στον οδηγό του Ε.Δ.Χ. οχήματος αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 όπου εμφαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ι. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ι. Τζανέτος