Απόσυρση από την κυκλοφορία ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας

Με την περ. 5 του άρ. 14 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρ. 138 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), αναστάλθηκε από τις 30.3.2016 έως και τις 31.12.2021 η ισχύς των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων ΤΑΞΙ.

Στην συνέχεια με την παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), αναστάλθηκε έως και τις 31.12.2022 η ισχύς των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων ΤΑΞΙ, ειδικά για τα οχήματα εκείνα που συμπληρώνουν το ισχύον όριο ηλικίας από 1.1.2020 έως 31.12.2022.

Επομένως μέχρι την 1.1.2022 οφείλουν να έχουν αντικατασταθεί όλα τα ΕΔΧ αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που έχουν συμπληρώσει έως και την 31.12.2019 το ισχύον όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία. Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση των ανωτέρω ΕΔΧ-ΤΑΞΙ οχημάτων γίνεται σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α’ 82).

Λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση καινούργιων οχημάτων, επιτρέπεται, αποκλειστικά και μόνο για την περίπτωση θέσης σε κυκλοφορία καινούριου ΕΔΧ -ΤΑΞΙ οχήματος, η αντικατάσταση του υπάρχοντος οχήματος έως και τις 30.6.2022, με τις εξής προϋποθέσεις:

• Να υπάρχει Δελτίο Παραγγελίας του καινούριου οχήματος που να φέρει ημερομηνία έως και τις 31.12.2021

• Να υπάρχει το σχετικό Τιμολόγιο Καταβολής Προκαταβολής με ημερομηνίας έως και τις 31.12.2021

Τα ανωτέρω έγγραφα επιδεικνύονται κάθε φορά που αυτό απαιτείται, προκειμένου να τεκμηριωθεί η νομιμότητα κυκλοφορίας του ΕΔΧ-ΤΑΞΙ οχήματος που έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας.

Η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου & Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35), στην οποία κοινοποιείται η παρούσα Εγκύκλιος, παρακαλείται για την ενημέρωση όλων των Ιδιωτικών και Δημόσιων ΚΤΕΟ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ