ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΑΤΑ

Από τη Δευτέρα 15.02.21 πρέπει να έχουμε μέσα στο ταξί, τα εξής δικαιολογητικά:

Για τους ιδιοκτήτες ταξί:
α) Βεβαίωση μετακίνησης Τύπου Α για ελεύθερους επαγγελματίες από την ηλεκτρονική σελίδα forms.gov.gr
β) Βεβαίωση επιχειρηματικής δραστηριότητας από το TAXIS.
Τα έγγραφα μπορεί να είναι είτε σε ηλεκτρονική, είτε σε έντυπη μορφή.

Για τους οδηγούς ταξί:
α) Βεβαίωση από τον εργοδότη μέσω του ΕΡΓΑΝΗ για διάστημα 14 ημερών που θα πρέπει να ανανεώνεται.
β) Βεβαίωση μετακίνησης Τύπου Α για εργαζόμενους, από την ηλεκτρονική σελίδα forms.gov.gr

Τις βεβαιώσεις τύπου Α μπορείτε να τις προμηθευτείτε και από το Σωματείο ή να τις τυπώσετε από τη φόρμα.